Referenčné údaje (Reference Data)
NázovDátum aktualizácieDodávateľ / Zmluva
Dodávka č. 2 Centrálny dátový model verejnej správy a plán jeho realizácie
Vytvorenie centrálneho logického modelu referenčných údajov20.3.2019fixYDM, s.r.o. / 302_2018
Vytvorenie centrálneho logického modelu referenčných údajov20.3.2019
Strategické dokumenty pre oblasť referenčných údajov
Integračný manuál služieb systému IS CSRÚ
Postup pripojenia OVM do IS CSRÚ v roli konzumenta údajov
Postup pripojenia OVM do IS CSRÚ v roli poskytovateľa údajov
Príručka k registrácií a schvaľovaní URI
Metodické usmernenie ÚPVII č. 3639-2019-oDK
Dodatok č. 1 k Metodickému pokynu k výnosu Ministerstva financií SR zo 4. marca 2014 č. 55/2014 - 173 Z. z. o štandardoch ISVS v znení opatrenia Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 11/2018 z 12. marca 2018
Plán vyhlasovania referenčných údajov
Predstavenie centrálneho modelu údajov
Model dátových entít
Zoznam dátových entít
Vypracovanie plánu vyhlasovania nových referenčných údajov a základných číselníkov
Plán vyhlasovania referenčných údajov
Plán aktivít OVM
Prezentovanie výsledkov plánu na webe UPVII

 

Moje údaje (My Data)
NázovDátum aktualizácieDodávateľ / Zmluva
Dodávka č. 4 Návrh štandardov pre službu Moje dáta a manažment osobných údajov
Koncept manažmentu osobných údajov vo verejnej správe23.4.2019Alistiq, s.r.o. / 334_
Štandard Open API pre Moje dáta19.6.2019
Overenie riešenia služby Moje dáta8.7.2019
Otvorené údaje (Open Data)
NázovDátum aktualizácieDodávateľ / Zmluva
Dodávka č. 10 Podpora pre realizáciu projektov pre využívanie otvorených dát
Analýza použiteľnosti otvorených údajov verejnej správy23.5.2019Aspiro, a.s. / 336_2018
Vypracovaný plán (vrátane dopytovej výzvy) pre využívanie otvorených údajov25.6.2019
Analýza potenciálu -   Open Data - Zoznam aplikácií a platforiem
Prehľad úloh z Uznesení vlády SR k otvoreným údajom

 

Analytické údaje (Big Data)
NázovDátum aktualizácieDodávateľ / Zmluva
Dodávka č. 3 Príručka pre využívanie dát k optimalizácii procesov a transformácii organizácií verejnej správy
Vysvetlenie princípov „data-driven“ organizácie23.4.2019Alistiq, s.r.o. / 333_2018
Návod na výber vhodného riešenia15.10.2019
Návrh vzorovej organizácie fungujúcej na základe dát1.10.2019
Vytvorenie konkrétnych návodov pre jednotlivé oblasti inovácie18.11.2019
Koncept pre analytické využitie údajov17.5.2019
Dodávka č. 6 Spracovanie koncepcie analytického spracovania a využitia údajov vo verejnej správe
Koncept pre analytické využitie údajov17.5.20193sixty consulting s.r.o. / 325_2018
Príručka pre realizáciu projektu pre Manažment údajov inštitúcie verejnej správy17.7.2019

 

Dátová kvalita (Data Quality)
NázovDátum aktualizácieDodávateľ / Zmluva
Dodávka č. 1 Vyhodnotenie dátovej kvality pre informačné systémy vo verejnej správe
Metodika merania dátovej kvality vo verejnej správe (Výstup č. 1)05.04.2019KPMG Slovensko Advisory, k.s./ 321_2018
Výpočet KPI dátovej kvality pre jednotlivé inštitúcie verejnej správy (Výstup č. 2)15.10.2019
Štatistiky dátovej kvality vo verejnej správe (Výstup č. 2)15.10.2019
Výsledky merania dátovej kvality pre KPI v rámci profilácie (Výstup č. 2)15.10.2019
Ako zlepšiť kvalitu údajov (Výstup č. 3)15.10.2019
Dataset parametrov dátovej kvality vo verejnej správe vo formáte otvorených dát (Výstup č. 4)15.10.2019
Prezentácia prvého komplexného merania dátovej kvality vo verejnej správe (Výstup č. 4)15.10.2019
Praktický návod k meraniu dátovej kvality

 

15.10.2019

 

Dopytové projekty
NázovDátum aktualizácieDodávateľ / Zmluva
Dodávka č. 9 Vypracovanie vzorového projektu pre Manažment údajov inštitúcie verejnej správy
Vzorový projekt pre Manažment údajov inštitúcie verejnej správy18.7.2019Alistiq, s.r.o. / 331_2018
Príloha 1 - Dátová štruktúra projektu manažment údajov18.7.2019
Príručka pre realizáciu projektu manažment údajov24.6.2019
Dodávka č. 11 Vzorový projekt pre lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy
Návrh plánovania a prioritizácie projektov pre lepšie využívanie údajov30.4.2019Ernst & Young, s.r.o. / 335_2018
Postup pre návrh projektu - Vypracovanie vzorového projektu pre lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy30.4.2019
Vzorový dokument - Vypracovanie vzorového projektu pre lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy30.4.2019
Návod na prípravu projektu - Príručka pre realizáciu projektu v oblasti lepšieho využívania údajov inštitúcií verejnej správy31.5.2019
Katalóg projektov - Príručka pre realizáciu projektu v oblasti lepšieho využívania údajov inštitúcií verejnej správy31.5.2019
Dátová legislatíva (Data legislative)
Zákon č. 95/2019 Z. z. - Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 177/2018 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
Výnos č. 55/2014 Z. z. - Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
Zákon č. 305/2013 Z. z. - Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Európska legislatíva (European legislative)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV
Smernica Európskeho parlamentu a rady EÚ 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1807 zo 14. novembra 2018 o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES