V rámci dátovej kancelárie zabezpečujeme aj čiastkové odborné výstupy, ktoré budú odbornými vstupmi pre realizáciu jednotlivých aktivít. Pre aktivitu analytických údajov boli realizované tri dodávky odborných výstupov vo forme dokumentov.

Dodávka č. 3 Príručka pre využívanie dát k optimalizácii procesov a transformácii organizácií verejnej správy

Dielo pozostáva z nasledujúcich výstupov:

1/5 Vysvetlenie princípov „Data-driven“ organizácie

 • Táto časť sa venuje vysvetleniu princípov „Data-driven“ organizácie. Transformácia inštitúcií verejnej správy by mala sledovať takzvané princípy Regulácie 2.0. Ide o nový prístup k výkonu verejnej správy, ktorého princípom je využívanie analytických údajov na podporu rozhodovania (najmä použitie analýza rizík, odhaľovanie problémov a nesúladu s reguláciami v dátach a podobne). V optimalizovaných procesoch je príklon od udeľovania povolení k prevencii a predchádzaniu problémov. Systém postavený na princípoch Regulácie 2.0 je tak otvorenejší, flexibilnejší a má nižšiu administratívnu záťaž.

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 1/5

100%

2/5 Návod na výber vhodného riešenia

Táto časť má priniesť návrh návodu, vďaka ktorému si bude organizácia môcť:

 • vybrať vhodné oblasti pre inováciu, na základe charakteru činnosti organizácie a jej aktuálneho stavu,
 • stanoviť priority na základe problémov, ktoré organizácia rieši,
 • nastaviť ciele transformácie a vybrať vhodné metriky, ktorými bude možné merať pokrok,
 • nastaviť pravidlá pre porovnanie alternatív a výber vhodného riešenia,
 • pochopiť možnosti, ktoré ponúka centrálne riešenie,
 • nájsť vhodné zdroje pre implementáciu jednotlivých opatrení.

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 2/5

100%

3/5 Návrh vzorovej organizácie fungujúcej na základe dát

Táto časť popisuje:

 • návrh vzorovej organizačnej štruktúry pre využitie údajov v organizácií,
 • nastavenie spôsobu a procesov rozhodovania
 • Nastavenie nových pracovných postupov („workflow“),
 • Dekompozícia rozhodnutí a zavedenie modelovania rozhodnutí,
 • Redizajn úloh a zmena pracovných náplní, kategorizáciu postupov a procesov pri rozhodovaní tak, aby bolo možné tieto modely využiť a implementovať v konkrétnej inštitúcií verejnej správy,
 • definovanie vzorových postupov pre manažment údajov
 • Účelom je vytvoriť také postupy pre organizácie verejnej správy, ktoré budú jednoducho implementovateľné do ich štruktúr. Výstupom budú modelové príklady: - Prioritizácia a zber požiadaviek,
 • Zber a spracovanie údajov,
 • Zdieľanie údajov,
 • Rozhodovanie na základe údajov,
 • Tvorba analytických výstupov,
 • Testovanie dopadov a efektivity politík,
 • Publikovanie údajov: otvorené údaje a vizualizácia.

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 3/5

100%

4/5 Vytvorenie konkrétnych návodov pre jednotlivé oblasti inovácie

 • Spracovanie prehľadu prípadov použitia inovácii postavenej na dátach.
 • Spracovanie prehľadu metód, techník a nástrojov pre lepšie využitie údajov:
 • štatistické analýzy, strojové učenie a umelá inteligencia. V tejto časti budú popísané základné modely a analytické nástroje, ktoré je možné využiť pri spracovaní údajov a následnom rozhodovaní.
 • Vytvorenie konkrétnych návrhov a návodov a špecifikácia vzorových odporúčaní pre inštitúcie verejnej správy. V tejto časti budú definované konkrétne kroky na odstraňovanie problémov verejnej správy na základe dátových analýz a lepšieho rozhodovania. Rovnako bude vytvorený komplexný tutorial ako jednotlivé rozhodovania oprieť o dostupné údaje,
 • Lepší návrh politík a regulácií Vďaka online posudzovaniu vplyvov a využitie údajov na simulácie dopadov a testovanie účinnosti politík,
 • Lepší dozor a dohľad nad regulovaním prostredím:
  • využitie údajov pre online monitoring regulovaného prostredia,
  • inovácie procesov, vďaka zdieľaniu údajov a využitiu automatizovaných analýz prípadov, využitie podporných analytických nástrojov pre lepšie operatívne rozhodovanie,
  • lepšie riadenie zdrojov a plánovanie činností vďaka využitiu predikcií budúcich udalostí,
  • zvýšenie kvality služieb: vďaka automatizovanému spracovaniu podaní, vytvárania znalostnej bázy, zavádzaniu automatizovanej obsluhy (cez „chatbotov“)
  • využitie technológie blockchain pre transformáciu evidencie,
  • využitie umelej inteligencie pre manažment ľudských zdrojov a celkové riadenie organizácie a jej výkonnosti, a podobne.

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 4/5

100%

5/5 Spracovanie prehľadu najlepších skúseností

Popis najlepšej praxe v prípade komplexného využívania údajov na riadenie a chod organizácie. Ide o pomenovanie úspešných prístupov k využívaniu dát na lepšie rozhodovanie zo zahraničia s väzbou na existujúce problémy verejnej správy na Slovensku.

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 5/5

100%

 

Dodávka č. 6 Spracovanie koncepcie analytického spracovania a využitia údajov vo verejnej správe

Dielo pozostáva z nasledujúcich výstupov:

1/2 Koncept pre analytické využitie údajov

Vytvorený koncept predstavuje východiská pre využitie analytických metód pre lepšie fungovanie verejnej správy a v rámci dokumentu budú rozpracované nasledovné oblasti:

 • Vysvetlenie možností použitia prediktívnych nástrojov vo verejných službách a verejných politikách,
 • Návrh princípov pre koncept „Regulácií 2.0“ (výkon úloh verejnej správy pre regulovanie daného prostredia prostredníctvom sledovania cieľov pre danú oblasť, lepšieho monitoringu a spracovania údajov o prostredí a podobne.
 • Regulácia 2.0 je nový prístup k výkonu verejnej správy, ktorého princípom je využívanie analytických údajov na podporu rozhodovania, najmä použitie analýz a rizík, odhaľovanie problémov a nesúladu s reguláciami v dátach a podobne). Tento prístup je postavený na dynamickej interpretácii opatrení na základe sledovania dosahovania cieľov regulácie (vyhodnocovanie na základe analýzy údajov regulovaného prostredia).
 • V optimalizovaných procesoch je príklon od udeľovania povolení k prevencii a predchádzaniu problémov. Systém postavený na princípoch Regulácie 2.0 je tak otvorenejší, flexibilnejší a má nižšiu administratívnu záťaž,
 • Hodnotenie dopadov regulácií a posudzovanie vplyvov návrhov (Regulatory impact assessment - RIA),
 • Investície – vyhodnocovanie dopadov projektov a verejných investícií, - Výkonnosť a kvalita – vyhodnocovanie výkonu verejnej správy pri poskytovaní služieb v jednotlivých sektoroch,
 • Podpora rozhodovania v operatívnych procesoch (analýzy rizík, spracovanie a posudzovanie podaní, fraud management, prediktívne analýzy a podobne).
 • Vytvorenie prehľadu metód využívania údajov – štatistické analýzy, strojové učenie, umelá inteligencia a definovanie v akých oblastiach je ich použitie najžiadanejšie,
 • Definovanie best practice využívania analytických metód pre podporu rozhodovania v zahraničných vládach,
 • Definovanie postupov, ako identifikovať najlepší analytický prístup v jednotlivých orgánoch verejnej moci, minimálne v prípade ministerstiev.

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 1/2

100%

2/2 Návrh riešenia pre analytické využitie údajov vo verejnej správe, posúdenie a plánovanie realizovateľnosti.

Návrh riešenia pre zavedenie fungovania komplexného analytického nástroja nad platformou integrácie údajov, vrátane posúdenia alternatív, návrhu architektúry riešenia, návrhu rozpočtu a harmonogramu, návrhu implementácie a posúdenia nákladov a prínosov (CBA).

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 2/2

100%

 

Dodávka č. 11 Vypracovanie vzorového projektu pre Projekty lepšieho využívania dát

Dielo pozostáva z nasledujúcich výstupov:

1/3 Vypracovanie návrhu plánovania a prioritizácie projektov pre lepšie využívanie údajov, ktorý bude obsahovať nasledujúce tematické oblasti:

 • Prioritizácia: prvým potrebným krokom je definovanie priorít, ktoré segmenty, oblasti a politiky chceme zlepšiť vďaka aplikácií algoritmov v rozhodovaní,
 • Kritéria realizovateľnosti: druhým krokom je definovanie dobrého projektu, aké kritéria má projekt spĺňať, aby bol realizovateľný (z pohľadu architektúry informačného prostredia verejnej správy, reformy procesov, cieľov a ambícií),
 • Ciele a merateľné ukazovatele: aké zlepšenie je možné dosiahnuť vďaka analytickému spracovaniu údajov vo verejnej správe, − Časový rámec: Definovanie časového rámca a míľnikov pre projekty lepšieho využívania údajov a spôsobu plánovania budovania analytickej vrstvy.

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 1/3

100%

2/3 Vypracovanie vzorového projektu pre lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy

Vzorový projekt bude v súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os číslo 7: Informačná spoločnosť, najmä pre oblasť analytického spracovania údajov. Vzorový projekt bude pokrývať nasledovné typy projektov pre inštitúciu verejnej správy, respektíve jej súčasti:

 • Zlepšenie návrhu stratégií a politík,
 • Zlepšenie posudzovania vplyvov regulácií,
 • Zlepšenie monitoringu regulovaného prostredia,
 • Zavedenie podporných nástrojov pre rozhodovanie v konaniach,
 • Zlepšenie operatívneho rozhodovania vďaka aplikácií nástrojov umelej inteligencie,
 • Zavádzanie distribuovaných evidenčných systémov.
 • Vzorový projekt bude definovať a špecifikovať činnosti a podmienky realizácie pre minimálne nasledujúce výstupy:
  • Identifikovanie oblastí pre využitie analytických nástrojov a lepšie spracovanie údajov na úrovni inštitúcie (prípady použitia),
  • Určenie cieľov digitálnej transformácie a spôsob ich merania,
  • Prehľad využitia „big data“ technológií na spracovanie dát a vytváranie analytických výstupov,
  • Spôsob stanovania alternatív a kritéria pre výber alternatív,
  • Popis analytických nástrojov na spracovanie dát,
  • Spôsob budovania konsolidovanej analytickej vrstvy a zabezpečenie dát,
  • Návrh možností pre zdieľanie spracovaných údajov a spoluprácu,
  • Spôsob ochrany osobných údajov pri analytickom spracovaní,
  • Návrh technologickej infraštruktúry vytvorenia analytických centier na spracovanie údajov.

Vzorový projekt bude v plnom rozsahu reflektovať schválené strategické dokumenty pre oblasť Informatizácie verejnej správy a špecificky pre oblasť manažmentu údajov, a to minimálne nasledujúce dokumenty:

 • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky
 • Strategická priorita Manažment údajov
 • Strategická priorita Otvorené údaje

Vzorový projekt podporí budovanie partnerstva a spoluprácu inštitúcií. Vzorový projekt bude vypracovaný v nasledovnom rozsahu:

 • Motivácia a ciele projektu,
 • Popis východiskovej situácie,
 • Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa,
 • Výber a posúdenie alternatív,
 • Návrh zmien (architektúra),
 • Organizačné zabezpečenie,
 • Realizácia procesov,
 • Architektúra informačných systémov,
 • Dátová architektúra,
 • Technologická architektúra,
 • Spôsob realizácie projektu,
 • Popis plánovaných aktivít a harmonogram,
 • Rozpočet projektu,
 • Analýza nákladov a prínosov,
 • Situácia po realizácií projektu a udržateľnosť projektu.

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 2/3

100%

3/3 Vypracovanie príručky pre realizáciu projektu v oblasti lepšieho využívania údajov inštitúcií verejnej správy

Vypracovanie príručky pre žiadateľa pre vytvorenie projektu pre analytické využívanie údajov inštitúcií verejnej správy. Zahrňuje zrozumiteľnú definíciu postupu pre analýzu a vyhodnotenie možností využívania analytického spracovania údajov ako kľúčovej aktivity žiadateľa v rámci prípravy projektu (projekty inštitúcií verejnej správy v oblasti lepšieho využitia údajov sa budú sústrediť predovšetkým na identifikáciu možností využívania dát na podporu alebo zlepšenie rozhodovania danej inštitúcie, po technickej stránke by mali do maximálnej miery využiť centrálne vybudované nástroje – takzvaná konsolidovaná analytická vrstva a neduplikovať ich analýzu a implementáciu).

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 3/3

100%
Q2 2019: Koncept manažmentu osobných údajov vo verejnej správe

Výstup „Koncept manažmentu osobných údajov vo verejnej správe" bude obsahovať nasledujúce tematické oblasti:

 • „Best practice“ v oblasti manažmentu osobných údajov
 • Plán sprístupňovania osobných údajov cez Manažment osobných údajov
 • Implementačná príručka pre manažment osobných údajov
 • Definícia architektúry služby "Moje dáta"
 • Koncept „adresných“ služieb

Aktuálny stav pre požadovaný výstup

100%
Materiály a odborné výstupy pre Analytické údaje sú dostupné v časti Dokumenty