Plán vyhlasovania referenčných údajov a základných číselníkov, vytvára, aktualizuje a zverejňuje Dátová kancelária Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Referenčný údaj, resp. základný číselník zaradí do plánu Dátová kancelária na základe prijatého podnetu. Podnet môže podať správca údaju / číselníka, inštitúcia, ktorá daný údaj / číselník využíva alebo Dátová kancelária.

Kandidátom na referenčný údaj je taký údaj, ktorý potrebuje iný orgán pre výkon svojich kompetencií než len ten, ktorý ho vytvára a používa v rámci vlastných kompetencií. Pri stanovovaní kandidátov na referenčný údaj je tiež potrebné vyhodnotiť charakter údaju z pohľadu toho, či je to údaj popisujúci stav subjektu evidencie k danému dátumu a má k tomuto dátumu jednoznačnú hodnotu alebo interpretáciu. Navrhované údaje by mali byť tiež vedené v formálne zadefinovanej štruktúre a je možné ich poskytnúť pre referencovanie. Taktiež je potrebné, aby správca registra preukázal schopnosť po technickej aj formálnej stránke poskytovať potenciálne referenčné údaje prostredníctvom centrálneho Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (MPIaIU).

V prípade podávania podnetov týkajúcich sa základných číselníkov je dôležité najmä to, aby správca daného číselníka posúdil, že či sa príslušný číselník viaže k dátovým prvkom evidovaným v informačných systémoch verejnej správy, ktoré sú vyhlásené za referenčné, resp. vyjadrené jednotným referencovateľným identifikátorom. Základné číselníky slúžia na určenie prípustných hodnôt predmetných dátových prvkov.

Plán vyhlasovania referenčných údajov

 

Plán vyhlasovania základných číselníkov

Detailný prehľad k plánu vyhlasovania referenčných údajov (aktualizované k októbru 2020)