V národnej koncepcii informatizácie verejnej správy bol zadefinovaný princíp „jedenkrát a dosť“, ku ktorému boli ďalej detailnejšie rozpracované úlohy v dokumente Strategická priorita Manažment údajov.

Cieľom je dosiahnutie stavu, kedy orgány verejnej moci pri poskytovaní svojich služieb odstránia povinnosti občanov alebo podnikateľských subjektov predkladať údaje vo forme rôznych výpisov, odpisov, potvrdení, atď., ktorými už disponuje verejná správa v rámci svojich registrov.

Za účelom dosiahnutia cieľového stavu, z ktorého bude benefitovať občan / podnikateľský subjekt úsporou svojho času a prostriedkov, je potrebné zabezpečenie viacero nasledujúcich krokov na úrovni participujúcich subjektov verejnej správy:

  • zvýšenie kvality dát v zdrojových registroch (odstránenie chýb, nekonzistencií formou čistenia dát podľa príslušnej metodiky k dátovej kvalite vo verejnej správe),
  • vyhlasovanie referenčných údajov (údaje musia byť k subjektu evidencie jedinečné a k týmto údajom je podľa osobitných predpisov uvedená domnienka správnosti),
  • pripojenie poskytovateľov a konzumentov do centrálnej platformy dátovej integrácie (modulu procesnej integrácie a integrácie údajov slúžiacim pre výmenu údajov pri výkone verejnej moci elektronicky),
  • zmeny legislatívy a procesov vo verejnej správe (odstránenie legislatívnych povinností predkladať úradom výpisy a potvrdenia a automatizácia procesov viažucich sa k životným situáciám a interakcie s občanom / podnikateľským subjektom).

Pre realizáciu vyššie uvedených krokov a zodpovedanie s tým súvisiacich otázok nájdete návod tu:

  1. Chcem vyhlásiť svoje údaje za referenčné,  presný postup nájdete tu. V prípade otázok kontaktujte dátovú kanceláriu na emailovej adrese datalab@vicepremier.gov.sk
  2. Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRU) – chcem poskytnúť svoje dáta. Za týmto účelom kontaktujte Správcu IS CSRÚ - ivo.kral@vicepremier.gov.sk.
  3. Odstránenie legislatívnych prekážok Zákon proti byrokracii definuje, že orgány verejnej moci sú pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať. Ak je v osobitnom právnom predpise určené, že právnické alebo fyzické osoby musia deklarovať požadované údaje v listinnej podobe,  vtedy je potrebné iniciovať úpravu týchto osobitných právnych predpisov. Za účelom dohodnutia postupu v tejto veci kontaktujte Dátovú kanceláriu - datalab@vicepremier.gov.sk

Podrobnejší pohľad na referenčné údaje nájdete v časti Dokumenty. Články týkajúce sa nielen z oblasti referenčných údajov nájdete v odborných článkoch Newslettera Dátovej kancelárie.