Moderná krajina, ktorá dokonale pozná a efektívne riadi tok svojich údajov, zabezpečuje a zjednodušuje život svojich občanov

Aj tak by sa dala opísať ďalšia hlavná téma v rámci agendy dátovej kancelárie s názvom „Podpora zavádzania analytického spracovania dát“ (ďalej už ako analytické údaje).

Údaje sa v súčasnej dobe považované za aktívum s najväčšou hodnotou. Pridanú hodnotu kvalitných údajov a prácu s nimi si uvedomuje aj naša krajina a vie, že orgány verejnej moci by ich mali intenzívne používať pri svojich rozhodnutiach. Analýza a systematické vyhodnocovanie údajov sa stáva ďalšou kľúčovou témou pre celú verejnú správu.

Cieľom analýzy vyhodnocovania údajov je zvýšiť ich dostupnosť pre analytické spracovanie a zlepšiť tak rozhodovanie vo verejnej správe, výsledkom čoho môže byť zvýšený počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované systémami, ktoré podporujú analytické spracovanie údajov. 

Na vykonanie efektívnej analýzy a následného vyhodnotenia údajov je potrebné zabezpečiť predovšetkým:

 • vytvorenie alebo posilnenie analytických jednotiek na každom ministerstve a ostatných dôležitých inštitúciách verejnej správy
 • realizácia analýz prostredníctvom analytických jednotiek s použitím potrebných nástrojov 
 • implementácia potrebných nástrojov aby pre jednotlivé oblasti rozhodovania a ich funkcionalita vytvárať prediktívne analýzy na báze umelej inteligencie (AI)
 • zefektívňovanie súčasných rozhodovacích procesov a tvorba modelov na základe dostupných údajov
 • použitie analytických údajov aj pre návrh, hodnotenie politík, posudzovanie vplyvov a hodnotenie dopadov regulácií
 • zverejňovanie výstupných analýz vhodnej vizuálnej podobe pre verejnosť

Vybudovanie analytickej vrstvy verejnej správy je nevyhnutným predpokladom pre efektívne poskytovanie analytických služieb poskytovaných verejnou správou. Dátová kancelária spolu s oddeleniami sekcie informačných technológií pripravujú národný projekt, ktorý vybudujú nástroje pre prácu s analytickými údajmi vo verejnej správe. Projekt s názvom „Konsolidovaná analytická vrstva“ (ďalej len KAV) je zásadným posunom vpred pre vytvorenie systémov, pre lepšiu podporu využitia analytických údajov v rozhodovacích procesoch verejnej správy. Projekt v sebe okrem iného ponúka aj možnosť vytvorenia podmienok pre zrýchlenie procesu fungovania verejnej správy, zvýšenie kvality údajov a následne aj rozhodovacie procesu, vytvorenie transparentného logovania všetkých prístupov k údajom ako aj vytvorenie štatistických výstupov z operácií vykonávaných nad údajmi.

Oblasti pre zavedenie opatrení vyplývajúcich zo spracovania veľkého množstva údajov, by sa dali rozdeliť na nasledovne:

 • Strategické priority – príprava stratégií, analýza súčasného stavu, porovnávanie variantov a následné sledovanie napĺňania strategických priorít
 • Politiky – vyhodnocovanie dopadov politík, simulácie rozhodnutí
 • Regulácie – hodnotenie dopadov regulácie a posudzovanie vplyvov návrhov (RIA)
 • Investície – vyhodnocovanie dopadov projektov a verejných investícií
 • Výkonnosť a kvalita – vyhodnocovanie výkonu verejnej správy pri poskytovaní služieb v jednotlivých sektoroch
 • Podpora rozhodovania v operatívnych procesoch – analýzy rizík, spracovanie a posudzovanie podaní, prediktívne analýzy

V zmysle uvedených informácií, považujeme projekt za celospoločenský prínos so zvýšením efektívnosti, ktorého dopady majú pozitívny vplyv nielen pre verejnú správu, ale najmä pre občanov krajiny. Verejná správa bude disponovať s dátami v požadovanej kvalite a rozsahu, nbude mať k dispozícií nástroje pre realizáciu analýz a publikovanie výsledkov, ktoré následne výrazne zjednodušia život všetkým občanom SR.

Podrobnejší pohľad na analytické údaje nájdete v časti Dokumenty. Články týkajúce sa nielen z oblasti analytický údajov nájdete v odborných článkoch Newslettera Dátovej kancelárie.