Dátová legislatíva v súčasnom období zažíva turbulentné obdobie, ktoré je spôsobené rastúcimi nárokmi na získavanie dát a ich spracovávanie za súčasnej potreby ochraňovania rôznych citlivých údajov. Je potrebné skĺbiť viacero, na prvý pohľad protichodných požiadaviek:

  • zverejňovanie maximálneho množstva informácií vo forme otvorených údajov verejnej správy (Open data)
  • opakované použitie údajov verejnej správy (Public Sector Information)
  • potreba ochrany osobných údajov (General Data Protection Right)
  • zákaz geografického limitovania prístupnosti údajov (Free Flow of Data)

V súčasnej dobe sa dátová regulácia nachádza rozdrobená vo viacerých zákonných a podzákonných normách, najmä v:

  • Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
  • Zákon o eGovernmente
  • Zákon o informačných technológiách verejnej správy
  • Výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy

Dátová kancelária pripravuje jednotný Zákon o údajoch.