Z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 346 z 24. júla 2017 k návrhu Stratégie a akčnému plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy vyplynula pre podpredsedu ÚPVII úloha vytvoriť sofistikovanú pracovnú pozíciu v oblasti údajov.
Ďalšou úlohou, ktorá vyplynula z vyššie uvedeného uznesenia vlády SR, bola úloha vypracovať analýzu stavu v oblasti dátových kurátorov v rámci inštitúcií verejnej správy SR s návrhom na personálne a finančné zabezpečenie ich činnosti, a tiež s návrhom obsahu ich pracovnej náplne.

Dátový kurátor vo všeobecnosti

Dátový kurátor (vo svetovom meradle používané synonymá dátový architekt alebo podľa Európskej dátovej stratégie dátový správca) je odborníkom v oblasti dátovej architektúry, správy údajov. Zaoberá sa navrhovaním, vytváraním, zavádzaním a správou dátovej architektúry v inštitúciách verejnej správy. Všeobecne dátový kurátor definuje, ako sa budu údaje ukladať, spotrebovávať, integrovať a spravovať rôznymi dátovými entitami a IT systémami prípadne informačnými systémami verejnej správy, ako aj akýmikoľvek aplikáciami, koncovými službami, ktoré tieto údaje nejakým spôsobom využívajú alebo spracúvajú. V neposlednom rade je dátový kurátor spojený s enterprise architektúrou a považovaný za jednu zo štyroch domén enterprise architektúry (Business architektúra, Aplikačná architektúra, Dátová architektúra, Technologická architektúra).

Možné zdroje financovania dátového kurátora

Podľa bodu č.16 toho istého uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 24.júla 2017 V rámci ostatných ústredných orgánov štátnej správy s obmedzenými kapacitami a finančnými zdrojmi sa odporúča využiť možnosť zabezpečenia dátového kurátora prostredníctvom: 

  • Interných kapacít a zdrojov ústredných orgánov štátnej správy 
  • externých zdrojov,financovaných z príslušných operačných programov EŠIF
  • zdieľaných kapacít iného ústredného orgánu štátnej správy v súlade so závermi analýzy v oblasti dátových kurátorov v rámci inštitúcií verejnej správy 

Odporúčaná pracovná náplň a úlohy dátového kurátora na inštitúcii verejnej správy