Publikačné minimum štátnej správy a samosprávy patrí medzi strategické priority informatizácie verejnej správy v oblasti sprístupňovania otvorených údajov. Cieľom je, aby inštitúcie verejnej moci podľa ich povinností, sprístupnili definovanú množinu údajov, tj. datasetov, vo formáte otvorených údajov, tj. v definovanej forme a definovaným spôsobom.  Dátová kancelária realizuje uvedené ciele v súlade s odporúčaniami Európskej komisie, a to najmä s programom ISA² (Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens), ktorý definuje konkrétne metodiky a technologické štandardy pre jednotlivé aspekty reprezentácie a strojového spracovania otvorených údajov. Tvorba štandardov, resp. ich slovenská adopcia, zoznam datasetov publikačného minima a ďalšie otázky súvisiace s publikačným minimom sú komunikované prostredníctvom Pracovnej skupiny pre otvorené údaje, ktorých členovia sú zástupcovia verejnej správy, komerčného a neziskového sektora. Prvý zoznam datasetov publikačného minima bol inšpirovaný publikačným minimom v Českej republike a následne bol zoznam po viacerých diskusiách viac krát upravovaný. Záznamy z uvedených pracovných skupín sú dostupné na  youtube kanály Dátovej kancelárie.

Dôležitým aspektom publikačného minima je aj prenos znalostí Dátovej kancelárie na orgány verejnej moci súvisiacej s publikáciou otvorených údajov. Pri analýze možností publikácie otvorených údajov, boli identifikované rôzne kategórie problémov a nutných špecifických prístupov pre vyriešenie problému ich sprístupnenia. Existujú systémy, ktoré síce podľa zákona slúžia na centralizovanú správu údajov, napr. Centrálny register zmlúv do ktorého povinné subjekty vkladajú svoje zmluvy, avšak tento register otvorené údaje neposkytuje. Želané zmluvy sa dajú nájsť, avšak nie exportovať na ich strojové spracovanie. Inou kategóriou sú systémy, ktoré na export údajov sú pripravené len čiastočne, alebo chýba automatizovaná podpora tvorby otvorených údajov, ako napr. väčšina agendových ekonomických alebo iných systémov. Ďalšou kategóriou sú agendy spravované len v kancelárskych nástrojoch (MSOffice, LibreOffice), ktoré je ale tiež nutné upraviť pre potreby ich sprístupnenia ako otvorených údajov.

Štandardy pre publikovanie datasetov publikačného minima sú zverejnené na MetaIS: https://metais.vicepremier.gov.sk a sú formálne definované množinou katalógov, obsahujúcich množinu datasetov reprezentovaných v rôznych základných  distribúciach, tj. RDF/TTL, RDF/XML, JSON, CSV, ODS, XLSX (pozn. formáty pre jednotlivé datasety sa dopĺňajú priebežne). Výhodou formátu RDF je, že používa globálne identifikátory registrované v MetaIS na identifikáciu entít naprieč všetkým ISVS a na definovanie významu Centrálny dátový model údajov verejnej správy, ktorý je zverejnený tu: https://metais.vicepremier.gov.sk/publicspace?pageId=24510900 . Pre efektívnejšiu prácu s Centrálnym modelom, aj ten je reprezentovaný v rôznych distrubúciach a rovnako v súčasnosti prebieha pripomienkovanie jeho novej verzie 1.2.

Doplňujúca informácia: Uvedené štandardy sú priebežne dopĺňané, publikované v stave - otvorené na pripomienkovanie. Štandardy sú neúplné, ale konzistentné.

Pre technické otázky súvisiace so štruktúrou datasetu, identifikáciou entitít URI identifikátormi, technické otázky, resp. pripomienky k RDF formátu pošlite svoj podnet prosím na marketa.simoni@vicepremier.gov.sk a miroslav.liska@vicepremier.gov.sk.