Dátová kvalita (Data Quality)

Medzi rozhodujúce faktory správneho rozhodovania a celkového fungovania organizácie patrí dátová kvalita. Nie je to jediný, ale veľmi významný činiteľ. V praxi je dokázaný vzťah kvalitných údajov s úspešným fungovaním organizácie.

Čo je to dátová kvalita ?

Dátová kvalita je súbor znakov pomocou ktorých popisujeme požadované vlastnosti dát, ako sú bezchybnosť, dôveryhodnosť, integrita, dostupnosť alebo spoľahlivosť.

Problematika dátovej kvality začína byť rozsiahla téma na medzinárodnej úrovni. Problém kvality nepozostáva len v ich autentickosti, ale aj v kontexte ich zdieľania. Má priamy dopad na možnosti využitia údajov a ovplyvňuje kvalitu rozhodovania vo verejnej správe, spoľahlivosť navrhovaných politík a regulácií vo verejnej správe ako aj jednoduchosť a komfort služieb pre podnikateľov a občanov. Konkrétnym príkladom problematiky kvality údajov je proces stotožnenia, to je potvrdenie si, že rôzne dáta v rôznych informačných systémov sa viažu naozaj k tej konkrétnej entite. Pre riadenie kvality údajov vo verejnej správe bude vytvorená a nastavená metodika, parametre kvality údajov, procesy, nástroje a systém monitoringu. Samotná zodpovednosť za výkon týchto procesov a za kvalitu údajov v jednotlivých úsekoch správy ostane decentralizovaná (na úrovni inštitúcii verejnej správy).

Zámer, kvôli ktorému je aktivita realizovaná je zaviesť systematický manažment kvality údajov vo verejnej správe. Túto aktivitu podporuje dopytová výzva č. OPII-2019/7/6-DOP - "Manažment údajov inštitúcii verejnej správy".

Parametre dátovej kvality sú znázornené nižšie na obrázku