Dátová kancelária spustila svoju činnosť naplno počas roka 2019

Prípravné aktivity sa síce začali realizovať už v roku 2018, ale až minulý rok sa podarilo zvýšiť počet zamestnancov a tak sa systematickejšie venovať údajom komplexne z rôznych pohľadov.

Po formálnej stránke je dátová kancelária súčasťou MIRRI pod Sekciou informačných technológií verejnej správy v rámci Odboru architektúry e-governmentu ako Oddelenie dátovej kancelárie.

Financovanie činnosti dátovej kancelárie je zabezpečené najmä prostredníctvom národného projektu: „Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe“, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Operačného programu Efektívna verejná správa. Podľa tohto projektu by dátová kancelária mala mať spolu 15 zamestnancov – 13 dátových odborníkov a 2 „projekťákov“. V súčasnej dobe v dátovej kancelárii pracuje 12 ľudí, to znamená, že 3 pozície ešte potrebujú byť obsadené.

Tématicky je práca dátovej kancelárie rozdelená na 7 tém:

 • Referenčné údaje
 • Moje údaje
 • Analytické údaje
 • Otvorené údaje
 • Dátová kvalita
 • Dátová legislatíva
 • Komunikácia, komunita
  pričom v rámci tém spoločne pôsobia zvyčajne 2 zamestnanci. Tieto témy sú vzájomne poprepájané, keďže ide o tie isté údaje, len sa na nich pozeráme stále z iného pohľadu.  Okrem toho sa dátová kancelária venuje ad-hoc úlohám, ako napríklad konzultáciám pri národných a dopytových projektoch v oblasti údajov; vecnému gestorstvu niekoľkých národných projektov MIRRI; spolupráci s inými zložkami MIRRI alebo iných rezortov a zodpovedá za plnenie vybraných úloh a cieľov vyplývajúcich z uznesení vlády SR či strategických materiálov.

 • Na obrázku sú zobrazené hlavné aktivity Dátovej kancelárie a ich väzby na jednotlivé národné projekty, vychádzajúce zo strategickej prioritnej osi pre manažment údajov. Grafický prehľad znázorňuje aj spoluprácu Dátovej kancelárie s ostatnými oddeleniami na úrade, ako aj spoluprácu s ostatnými orgánmi verejnej moci.

 

Dátová kancelária svoje aktivity vykonáva v maximálnej možnej miere otvorene, transparentne, participatívne, kolaboratívne a najmä oveľa neformálnejšie v porovnaní s tradičným chápaním úradníckej činnosti: vytvorila si vlastnú, „korporátnu identitu“; založila vlastnú web stránku datalab.digital, na ktorej okrem iného otvorene zverejňuje všetky pripravené dokumenty; svoju činnosť pravidelne prezentuje na konferenciách, workshopoch a na riešenie odborných problémov si zriadila viacero formálnych aj neformálnych pracovných skupín zložených zo zástupcov štátnej správy, samosprávy aj súkromného sektora:

 • PS pre štandardy a názvoslovie (formálna, zriadená Komisiou pre štandardizáciu)
 • PS Lepšie dáta (formálna, na rozpracovanie NKIVS)
 • PS Dátoví kurátori (neformálna)
 • PS Referenčné údaje (neformálna)
 • PS Otvorené údaje (neformálna)
 • PS Analytické jednotky (neformálna)
 • PS Zákon o údajoch (neformálna)

pričom zasadnutia sa konajú tradične v utorok poobede.

Dátová kancelária najprv vytvorila počas minulého roka v spolupráci s dodávateľmi základné dokumenty (https://datalab.digital/dokumenty/) a v roku 2020 nastal čas na ich praktické uvedenie do života. Kolegovia zodpovední za jednotlivé témy majú pripravený postup krokov implementácie, pričom uvedené pracovné skupiny budú zahrnuté do celého procesu, aby sa tak zabezpečila čo najväčšia transparentnosť a akceptovateľnosť našich cieľov.

Rok 2019 bol teda o príprave a rok 2020 bude zameraný najmä na razantné rozbehnutie praktickej realizácie plánov. Držte nám palce a radi privítame Vašu spätnú väzbu, názory, odporúčania a pomoc.