Vznik dátovej kancelárie

Dátová kancelária bola vytvorená v priebehu roka 2018 a jej úlohou je riadiť centrálne aktivity a reguláciu v oblasti manažmentu a využívania dát verejnej správy – plánovať, definovať, inicializovať, monitorovať, dohliadať a vyhodnocovať jednotlivé činnosti v tejto oblasti. Oddelenie dátovej kancelárie má zároveň na starosti koordináciu a metodické riadenie dátových kurátorov, vlastníkov dát a dátových analytikov jednotlivých orgánov verejnej správy.


 

Len štát, ktorý dokonale pozná svoje dáta a vie ich efektívne riadiť, môže v súčasnosti zjednodušiť život svojich občanov. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v roku 2018 úspešne vytvoril a rozbehol projekt "Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe". Hlavným výstupom projektu je vytvorenie nadrezortného tímu kvalifikovaných odborníkov v oblasti dát, ktorý dostala meno Datalab - dátová kancelária.

Dátová kancelária má veľké ambície naprieč celým spektrom dátovej kvality a politiky dát. Jej hlavnou úlohou je pomôcť Slovensku byť v špičke krajín, ktoré svoje fungovanie založili na presných, aktuálnych a dôveryhodných dátach. 

Tento tím bude dohliadať hlavne na to, aby sa zapisovanie dát do databáz a systémov uskutočňovalo na základe prijatých štandardov, teda podľa biznis pravidiel, dátových definícií a obmedzení na dátovú integritu definovaných v dátovom modeli a ontológiách (vzájomné vzťahy medzi entitami) – čím sa zabezpečí vysoká kvalita a integrita dát. Hlavné úlohy dátovej kancelárie sú definované v obrázku nižšie.

https://datalab.digital/wp-content/uploads/Hlavne-aktivity-DK-700x550.png

Aktivity v oblasti manažmentu dát sú realizované participatívnym spôsobom so zapojením pracovnej skupiny K9.4 Lepšie dáta, kde sa zadefinoval obsah a plány činnosti pre nasledujúce obdobie k témam: Referenčné údaje, Moje dátaAnalytické údaje, Otvorené údaje, Kvalita údajovZákon o údajochDopytové výzvy.