Od 1.9.2018 vstúpil do účinnosti zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. „zákon proti byrokracii“). Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona sú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

Orgány verejnej moci, ktoré nie sú integrované na služby IS CSRÚ môžu na vyššie uvedený účel využívať portál OverSi, ktorý tvorí nadstavbu IS CSRÚ.

V súčasnosti si majú úradníci povinnosť prostredníctvom týchto systémov overovať údaje k výpisom a potvrdeniam:

 • Výpis z Obchodného registra SR a Živnostenského registra SR
 • Výpis z Katastra nehnuteľností vo forme Listu vlastníctva a kópie Katastrálnej mapy
 • Výpis z Registra trestov
 • Potvrdenie o návšteve školy
 • Výpisy mimovládnych organizácií (5 zdrojových registrov referenčného Registra právnických osôb)
 • Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení
 • Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení
 • Potvrdenia o nedoplatkoch na daniach a cle

V nasledujúcom období budú mať úradníci povinnosť prostredníctvom uvedených systémov získavať údaje k výpisom a potvrdeniam:

 • Potvrdenia k sociálnym dávkam (nemocenské a dôchodkové)
 • Kópia rodného listu
 • Kópia sobášneho listu
 • Kópia úmrtného listu
 • Potvrdenie o pobyte
 • Kópia dokladu o pridelení IČO
 • Potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a ani nie je na neho vyhlásený konkurz
 • Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania
 • Výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat tzv. registra fariem
STOPBYROKRACII
STOPBYROKRACII

pre viac informácii navštívte stránku stopbyrokrcii.sk