Od 1.9.2018 vstúpil do účinnosti zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. „zákon proti byrokracii“). Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona sú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.

 • Dňa 26. 05. 2021 Vláda SR schválila novelu Zákona proti byrokracii.
 • Dňa 28. 05. 2021 bude novela predložená do NR SR (I. čítane), ktoré je plánované na 16. 06. 2021.

Orgány verejnej moci, ktoré nie sú integrované na služby IS CSRÚ môžu na vyššie uvedený účel využívať portál OverSi, ktorý je elektronickým portálom IS CSRÚ.

V súčasnosti si majú úradníci povinnosť prostredníctvom týchto systémov overovať údaje k výpisom a potvrdeniam:

 • Výpis z Obchodného registra SR a Živnostenského registra SR.
 • Výpis z Katastra nehnuteľností vo forme Listu vlastníctva a kópie Katastrálnej mapy.
 • Výpis z Registra trestov.
 • Potvrdenie o návšteve školy.
 • Výpisy mimovládnych organizácií (5 zdrojových registrov referenčného Registra právnických osôb).
 • Potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení.
 • Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení.
 • Potvrdenia o nedoplatkoch na daniach a cle.
 • Potvrdenia k sociálnym dávkam (nemocenské a dôchodkové).

Predpokladaná účinnosť novely zákona č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. „zákon proti byrokracii“) sa predpokladá od 1. januára 2022.

Novela zákona ukladá zrušenie povinností predkladania týchto 21. okruhov dokumentov:

 • kópia rodného listu,
 • kópia sobášneho listu,
 • kópia úmrtného listu,
 • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,
 • potvrdenie o pobyte,
 • potvrdenie o pridelení IČO,
 • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
 • potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz,
 • výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb,
 • výpis z registra sociálnych podnikov,
 • potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov,
 • výpis z registra / zoznamu advokátov,
 • výpis z centrálneho registra exekúcií,
 • potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi,
 • doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie,
 • hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (elektronizácia Hlásenia o narodení a Hlásenia o úmrtí),
 • žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k Príspevku pri narodení dieťaťa (Proaktívny príspevok),
 • potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom,
 • údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 %,
 • potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia,

Zrušenie povinností predkladania potvrdení s účinnosťou 1. apríla 2022:

 • potvrdení z evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 • potvrdení o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi, 
 • potvrdení o ťažkom zdravotnom postihnutí a 
 • potvrdení z Národného zdravotníckeho informačného systému.

Zrušenie povinností predkladania potvrdení s účinnosťou 1. decembra 2022:

 • právoplatných rozhodnutí súdov,
 • potvrdení z registra úmrtí fyzických osôb,
 • potvrdení o starobnom dôchodkovom sporení a potvrdení z Informačného systému sociálnych služieb.

V časti zrušenia povinnosti predkladania potvrdení z registra sociálnych podnikov a potvrdení o porušení zákazu nelegálneho zamestnávania sa účinnosť navrhuje 1. januára 2024.

STOPBYROKRACII
STOPBYROKRACII

pre viac informácii navštívte stránku stopbyrokrcii.sk