V rámci dátovej kancelárie zabezpečujeme aj čiastkové odborné výstupy, ktoré budú odbornými vstupmi pre realizáciu jednotlivých aktivít. Pre aktivitu referenčných údajov bola realizovaná jedna dodávka odborných výstupov vo forme dokumentov.

Dodávka č. 2: Centrálny dátový model verejnej správy a plán jeho realizácie

Dielo pozostáva z nasledujúcich výstupov:

1/2 Vytvorenie centrálneho logického modelu referenčných údajov verejnej správy

 • identifikáciu potenciálnych referenčných údajov a základných číselníkov, ktoré sú prepoužívané v rôznych oblastiach štátnej správy
 • návrh dátových prvkov Centrálneho modelu údajov. Centrálny model údajov bude reflektovať minimálne nasledujúce informácie:
  • kandidáti na referenčné dáta (Národná koncepcia informatizácie verejnej správy)
  • analýza dátových prvkov VS z pohľadu 1x a dosť (UPPVII)
  • referenčné dáta poskytované ostatným orgánmi verejnej moci
  • referenčné dáta požadované od ostatných orgánov verejnej moci
  • požiadavky na portfólio občana/podnikateľa (UPPVII)
  • dáta potrebné pre realizáciu prioritných životných situácií (Ministerstvo vnútra SR)
  • dáta najviac vyžadované verejnosťou (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 1/2

100%

2/2 Vypracovanie plánu vyhlasovania nových referenčných údajov a základných číselníkov

 • takzvaná „Roadmapa referenčných údajov“ bude pokrývať všetky aktivity a bude reflektovať analýzu potrieb vychádzajúcu z:
  • národná koncepcia informatizácie verejnej správy
  • prioritné životné situácie
  • dátové požiadavky na službu Moje dáta
  • hlavné dáta požadované verejnosťou
  • rezortné analýzy potrebných údajov.
 • bude obsahovať logickú nadväznosť aktivít reflektujúci:
  • ekonomickú hodnotu dát
  • logickú závislosť identifikovanú na základe centrálneho modelu údajov (napríklad základné registre ako RA - register adries, RFO - register fyzických osôb, RPO - register právnických osôb bolo potrebné pripojiť ako prvé a presne v tomto poradí)
  • požiadavky verejnosti a plány pripravovaných projektov verejnej správy (projekt Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie a Rozvoja platformy integrácie údajov a Manažmentu osobných údajov) so zásadnými požiadavkami na zdieľanie dát

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 2/2

100%
Materiály a odborné výstupy pre Analytické údaje sú dostupné v časti Dokumenty