Referenčné registre (RR), Objekty evidencie (OE) a číselníky sprístupnené prostredníctvom IS CSRÚ

V dokumente je uvedený zoznam OE poskytovaných pre konzumentov služieb IS CSRÚ, za tých poskytovateľov dát (OE), na ktorých je IS CSRÚ integrovaný na základe zmluvných Dohôd o integračnom zámere.

V kapitolách integračného manuálu sú za jednotlivých poskytovateľov samostatne pre každý OE uvedené špecifikácie štruktúry každého OE na úrovní príslušných dátových prvkov, vo formáte:

  • excel – popis štruktúry OE tak, ako ich poskytujú poskytovatelia pre IS CSRÚ, ktoré popisujú metadáta OE a význam dátových prvkov. Predstavujú celú šírku dát a množinu atribútov daného OE. Tieto sa môžu líšiť od výstupných štruktúr pre konkrétnych konzumentov dát, ktoré sú závislé od nároku daného konzumenta konzumovať dané OE a ich atribúty
  • xsd/xml, json – schémy dátových štruktúr predstavujúce príklad výstupných technických štruktúr dát a dátových typov jednotlivých OE sprístupnených pre konzumentov, pričom v týchto sú názvy a povinnosti atribútov OE závislé od implementácie a spôsobu poskytovania daného OE pre konzumentov

Integračný manuál služieb IS CSRÚ v3.0.1

Pozn.: výstupné implementačné štruktúry pre konzumentov služieb IS CSRÚ sa môžu od uvedených príkladov líšiť a prispôsobiť, v závislosti od jeho požiadaviek a sú vymedzené v dokumente Implementačno-technický návrh, ktorý si pripravuje a schvaľuje konzument v spolupráci so stranou CSRÚ počas návrhu technického riešenia integrácie.

Referenčné registre (RR), Objekty evidencie (OE) a číselníky sprístupnené prostredníctvom IS CSRÚ:

V nasledujúcej prehľadovej tabuľke je pre každý OE uvedená informácia o integračnej väzbe – spôsobe, akým je OE sprístupnený prostredníctvom IS CSRÚ. Vo vybraných prípadoch sú uvedené viaceré integračné väzby. Uvedená je množina všetkých dostupných integračných väzieb pre konzumáciu resp. zápis daného OE. Konzument pri príprave integračného zámeru na IS CSRÚ, tieto posudzuje, mapuje ich na svoje požiadavky a následne si vyberá tie, ktoré potrebuje pre splnenie svojich potrieb.

* integračné väzby určené pre riešenie prípadov stotožňovania, Dátovej kvality a procedúr Dátovej kvality,

**  integračné väzby určené pre zápis údajov a datasetov od Poskytovateľov dát do registrov a evidencii