V národnej koncepcii informatizácie verejnej správy bol zadefinovaný "princíp jedenkrát a dosť".

To znamená, že orgány verejnej moci nemajú požadovať údaje od občanov, ktorými už disponuje verejná správa.

Ak ide o používanie referenčných údajov a základných číselníkov, orgány verejnej moci sú pri vzájomnej elektronickej komunikácii povinné používať spoločný modul procesnej integrácie a integrácie údajov. Tento modul slúži pre dátovú integráciu a synchronizáciu údajov medzi informačnými systémami verejnej správy. Bližšie informácie o funkcionalitách tohto modulu, údajoch dostupných prostredníctvom tohto modulu, ako aj súvisiace postupy sú k dispozícii v rámci jednotlivých záložiek nižšie.

S odbúraním povinností občana predkladať údaje vo forme rôznych výpisov, odpisov a potvrdení  samozrejme súvisí aj zmena legislatívy, preto bol prijatý Zákon č. 177/2018“ proti byrokracii, ktorý upravuje viac ako 160 iných vecne-príslušných zákonov.

Od 1.9.2018 už nemusia občania nosiť na úrady Výpisy z obchodného a živnostenského registra a ani Výpis z listu vlastníctva. Od 1.1.2019 je tiež zrušené predkladanie výpisov z registra trestov fyzických osôb.

Orgány verejnej moci, ktoré nemajú prístup k údajom prostredníctvom dátovej integrácie môžu na napĺňanie tohto cieľa využívať portál OverSi. Tento portál je v sieti Govnet a prístupy je možné získať na stránke stopbyrokracii.sk. Je potrebné vyplniť príslušné tlačivá vzhľadom k službám, ktoré plánuje orgán verejnej moci využívať.

Pre používateľov portálu je pripravená príručka a zároveň je možné využiť školenia, ktoré pripravuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu buď vo forme prezenčných alebo dištančných školení. Úrad podpredsedu tiež pripravil aj simulované prostredie, kde je možné si vyskúšať získanie výpisu z obchodného a živnostenského registra a výpisu z katastra nehnuteľností.