Centrálny model údajov verejnej správy tvorí základ pre manažment údajov vo verejnej správe.
Samotný dátový model predstavuje množinu slovníkov (ontológií), ktoré sa používajú pri popise údajov verejnej správy nachádzajúcich sa v referenčných a iných registroch a tiež centrálnych databázach. Ich formálna reprezentácia je OWL ontológia (web ontology language), ktorá sa používa na špecifikáciu doménového modelu.

Základom centrálneho modelu je použitie referencovateľných identifikátorov URI, ktoré sa používajú na identifikáciu vzťahov, schém a samotných entít. Každý referenčný register musí povinne poskytovať referenčné URI identifikátory pre entity, ktoré spravuje dátový model spravovaný v MetaIS.
Dátové modelovanie schematicky popisuje prepojenie medzi procesným a technickým pohľadom vo väzbe na kompetencie jednotlivých inštitúcií verejnej správy. Využíva sa za účelom optimalizačných opatrení v oblasti dátových tokov v rámci informačných systémov verejnej správy.

Metodikou dátového modelovania (link na dokument: „Metodika modelovanie údajov MV SR“) sa zaoberalo aj Ministerstvo vnútra SR, ktoré vypracovalo materiál s názvom Metodika dátového modelovania.
Materiál je rozdelený do 2 hlavných častí:
1) popis metodiky, kde sú zadefinované základné pojmy a spôsob modelovania
2) postup pri dátovom modelovaní a proces tvorby dátového modelu

Aktuálne centrálny model údajov verejnej správy obsahuje tieto ontológie:

Ontológia fyzickej osoby

Ontológia právneho subjektu

Ontológia finančných entít

Ontológia egovernment entít

Ontológia lokácie

Medzinárodné ontológie