Referenčné údaje

Referenčné údaje:

1. Dátum zaradenia uchádzača o zamestnanie do evidencie uchádzačov o zamestnanie

2. Dátum vyradenia uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

 

Účinnosť: 30.3.2016

Referenčné údaje:

1. obchodné meno alebo názov právnickej osoby

2. adresa sídla právnickej osoby

3. adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy sídla právnickej osoby

4. identifikačné číslo organizácie

5. zainteresovaná osoba pre právnickú osobu

6. základné imanie alebo iný obdobný majetok právnickej osoby

7. vklady alebo podiely pre právnickú osobu

8. akcie pre právnickú osobu

9. štatutárny orgán právnickej osoby

10. spôsob, akým osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom ktorá koná v mene právnickej osoby

11. právna forma právnickej osoby

12. predmet činnosti, účel zriadenia, úlohy a ciele alebo predmet podnikania právnickej osoby

13. dátum vzniku právnickej osoby

14. dátum zániku právnickej osoby

15. právny stav právnickej osoby

16. iné právne skutočnosti týkajúce sa právnickej osoby

17. štatistický kód hlavnej ekonomickej činnosti

18. štatistický kód inštitucionálneho sektora

19. obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa

20. adresa miesta podnikania alebo adresa výkonu činnosti fyzickej osoby - podnikateľa

21. adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy miesta podnikania alebo adresy výkonu činnosti fyzickej osoby - podnikateľa

22. identifikačné údaje fyzickej osoby

23. právna forma fyzickej osoby - podnikateľa

24. predmet podnikania alebo predmet činnosti fyzickej osoby - podnikateľa

25. dátum vzniku oprávnenia na podnikanie alebo dátum vzniku oprávnenia na výkon činnosti pre fyzickú osobu - podnikateľa

26. dátum zániku oprávnenia na podnikanie alebo dátum zániku oprávnenia na výkon činnosti pre fyzickú osobu - podnikateľa

27. právny stav fyzickej osoby - podnikateľa

28. obchodné meno pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

29. adresa miesta činnosti pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

30. adresa prevádzkarne, ak je odlišná od adresy miesta činnosti pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

31. zriaďovateľ fyzická osoba pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

32. zriaďovateľ právnická osoba pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

33. vedúci alebo prokurista pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

34. spôsob, akým fyzická osoba, ktorá je vedúcim alebo prokuristom, koná v mene podniku pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

35. právna forma pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

36. predmet podnikania pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

37. dátum zriadenia pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

38. dátum zrušenia pre podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby

 

Účinnosť: 16.5.2016

Referenčné údaje - Skupina referenčných údajov:

01 Meno
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

02 Priezvisko
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

03 Rodné priezvisko
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

04 Rodné číslo
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

05 Dátum narodenia
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

06 Miesto narodenia
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

07 Pohlavie
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

08 Rodinný stav
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

09 Dátum úmrtia
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

10 Miesto úmrtia
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

11 Trvalý pobyt
- Občan s trvalým pobytom na území SR

12 Dátum začiatku trvalého pobytu
- Občan s trvalým pobytom na území SR

13 Dátum skončenia trvalého pobytu
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

14 Prechodný pobyt
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

15 Dátum začiatku prechodného pobytu
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

16 Dátum skončenia prechodného pobytu
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

17 Osobné údaje manžela (manželky)
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

18 Osobné údaje otca
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

19 Osobné údaje matky
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

20 Osobné údaje dieťaťa
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

21 Číslo a séria občianskeho preukazu
- Občan s trvalým pobytom na území SR

22 Číslo a druh cestovného dokladu
- Občan s trvalým pobytom na území SR, občan bez trvalého pobytu na území SR

23 Meno
- Cudzinci s pobytom v Slovenskej republike, cudzinci s udeleným azylom

24 Priezvisko
- Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom

25 Rodné číslo
- Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom

26 Dátum narodenia
- Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom

27 Miesto narodenia
- Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom

28 Pohlavie
- Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom

29 Štátna príslušnosť
- Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom

30 Pobyt na území SR
- Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom

31 Dátum prihlásenia na pobyt na území SR
- Cudzinec s pobytom v Slovenskej republike, cudzinec s udeleným azylom

Účinnosť: 7.12.2016

Referenčné údaje - Skupina referenčných údajov:

01 Názov kraja

- Fyzická adresa

02 Názov okresu

- Fyzická adresa

03 Skrátený názov okresu

- Fyzická adresa

04 Názov obce

- Fyzická adresa

05 Skrátený názov obce

- Fyzická adresa

06 Názov časti obce

- Fyzická adresa

07 Názov ulice

- Fyzická adresa

08 Súpisné číslo

- Fyzická adresa

09 Orientačné číslo

- Fyzická adresa

10 Identifikátor adresy

- Fyzická adresa

Účinnosť: 1.5.2020