Z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 346 z 24. júla 2017 k návrhu Stratégie a akčnému plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy  vyplynula pre podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu úloha vytvoriť sofistikovanú pracovnú pozíciu v oblasti údajov.
Ďalšou úlohou, ktorá vyplynula z vyššie uvedeného uznesenia vlády SR, bola úloha v spolupráci s Úradom vlády SR, ministrami, podpredsedami ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcami ďalších kapitol štátneho rozpočtu vypracovať analýzu stavu v oblasti dátových kurátorov v rámci inštitúcií verejnej správy SR s návrhom na personálne a finančné zabezpečenie ich činnosti, a tiež s návrhom obsahu ich pracovnej náplne.

Dátový kurátor vo všeobecnosti

Dátový kurátor vo svetovom meradle používané synonymá ako dátový architekt alebo podľa Európskej dátovej stratégie dátový správca je odborníkom v oblasti dátovej architektúry, správy údajov. Zaoberá sa navrhovaním, vytváraním, zavádzaním a správou dátovej architektúry v inštitúciách verejnej správy. Všeobecne dátový kurátor definuje, ako sa budú údaje ukladať, spotrebovávať, integrovať a spravovať rôznymi dátovými entitami a IT systémami prípadne informačnými systémami verejnej správy ako aj akýmikoľvek aplikáciami, koncovými službami, ktoré tieto údaje nejakým spôsobom využívajú alebo spracúvajú. V neposlednom rade je dátový kurátor spojený s enterprise architektúrou a považovaný za jednu z štyroch domén enterprise architektúry (Business architektúra, Aplikačná architektúra, Dátová architektúra, Technologická architektúra).

Možné zdroje financovania dátového kurátora

Podľa bodu č.16 toho istého uznesenia vlády Slovenskej republiky zo dňa 24.júla 2017 V rámci ostatných ústredných orgánov štátnej správy s obmedzenými kapacitami a finančnými zdrojmi sa odporúča využiť možnosť zabezpečenia dátového kurátora prostredníctvom:

  • Interných kapacít a zdrojov ústredných orgánov štátnej správy
  • externých zdrojov, financovaných z príslušných operačných programov EŠIF
  • zdieľaných kapacít iného ústredného orgánu štátnej správy v súlade so závermi analýzy v oblasti dátových kurátorov v rámci inštitúcií verejnej správy

Odporúčaná pracovná náplň a úlohy dátového kurátora na inštitúcii verejnej správy