Právna úprava Analytických údajov ich sprístupňovania, spracúvania a prípadného ďalšieho zdieľania je v našom národnom právnom systéme pomerne novou témou aktuálne pomerne stručná a obmedzuje sa na sprístupňovanie dát iba cestou G2G, tzv. iba v rámci verejnej správy, a to len pre vybrané orgány verejnej moci na špecifické účely.

Z uvedeného dôvodu je vo viacerých osobitných právnych predpisoch, kde zohľadňuje špecifiká previazané s procesmi a postupmi konkrétnych analytických útvarov vybraných orgánov verejnej moci. Ide napr. o Útvar hodnoty za peniaze v rámci Ministerstva financií SR na účely vyhodnocovania efektivity vynakladaných prostriedkov štátneho rozpočtu, alebo Štatistický úrad SR za účelom spracúvania štatistických údajov. 

Je potrebné dodať, že právny inštitút so zameraním na analytické údaje sa aj v európskom, či celosvetovom meradle ešte iba rozvíja, pričom kopíruje vývoj tej ktorej krajiny v oblasti jej informatizácie, digitalizácie a nasadzovania umelej inteligencie do každodenného života. Preto v uvedenej vývojovej a s ňou prepojenej „legislatívnej“ oblasti sú prirodzenými lídrami najmä Japonsko, Kanada, či Spojené štáty americké.

Navrhovaný zákon o údajoch vytvára právnu platformu sprístupňovania a možností ďalšieho využívania „analytických údajov“, a to pre špeciálne organizačné útvary orgánov verejnej moci označené ako „analytické jednoty“. Predmetné oprávnenia sa koncentrujú a sú obmedzené len na tieto špeciálne útvary v záujme zjednodušenia kontroly ich činnosti a možnosti určenia jednoznačnej zodpovednosti v prípadoch ohrozenia, či dokonca narušenia ochrany a bezpečnosti nimi získavaných, či spracúvaných údajov.

To je jeden z dôvodov, prečo sa navrhovaná právna úprava zatiaľ obmedzuje na oblasť sprístupňovania a zdieľania dát „G2G“. Navrhované procesy reflektujú a zachovávajú ochranu osobných údajov v súlade s európskym s národným právom. Ustanovujú sa konkrétne podmienky, za ktorých budú môcť analytické jednotky pracovať s potrebnými údajmi, a to len na základe a v rozsahu pokynu ich štatutárneho orgánu; na konkrétny špecifický účel, ktorý musí zodpovedať verejnému záujmu v oblasti dát, a súčasne v súlade so zásadou minimalizácie, ktorý znamená že môžu získavať iba taký rozsah údajov, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie stanoveného účelu. Ak je nutný prístup k osobným údajom, tento je možný iba špecifickou cestou – elektronicky - automatizovaným spôsobom, ktorý zabezpečí automatickú anonymizáciu, prípadne pseudonymizáciu získavaných údajov. Cieľom právnej úpravy analytických jednotiek je vytvorenie reálnej možnosti pre príslušné štátne orgány pracovať pri tvorbe verejných politík s exaktnými údajmi, a tým zvyšovať kvalitu a aplikovateľnosť navrhovaných opatrení, pri zachovaní kontrolovateľného toku údajov. Nerušia sa, ani sa nijakým spôsobom neobmedzujú právomoci analytických jednotiek, ktoré priamo im alebo orgánom, na ktorých sú zriadené, vyplývajú z osobitných právnych predpisov spomenutých úvode tohto príspevku.