Ústredným cieľom Dátovej kancelárie a dôležitým aspektom problematiky manažmentu údajov štátu je sprístupniť všetky kľúčové údaje evidenčného a transakčného charakteru spravované v agendových informačných systémoch čo najefektívnejším spôsobom úradom / úradníkom poskytujúcim verejné služby, aby mohli vykonávať svoje úkony bez potreby manuálneho prenosu listinných odpisov a výpisov z informačných systémov od jedného správcu k druhému.

Údaje ukladané v jednotlivých agendových informačných systémoch by sa mali stať centrálne prístupné cez platformu integrácie údajov – informačný systém centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ). Táto platforma zabezpečuje konsolidovaný a kontextovo-orientovaný prístup k dátam uloženým v iných systémoch, s tým že na jednom mieste spravuje pravidlá, na základe ktorých informačné systémy a ich používatelia pristupujú k údajom v súlade s legislatívnym nárokom a účelom.

Výsledkom dátovej integrácie by malo byť v priebehu najbližších 3 rokov najmä:

  • Identifikácia „rozhodujúcej“ masy subjektov s možnosťou zdieľať objekty evidencie a otvorené dáta pomocou platformy pre dátovú integráciu
  • 39 nových subjektov registrovaných v Dátovej integrácii v roli konzumenta
  • 31 nových subjektov registrovaných v Dátovej integrácii v roli poskytovateľa
  • 223 nových objektov evidencie Otvorených údajov registrovaných v Dátovej integrácii a dostupných pre konzumentov alebo úložisko Otvorených údajov
  • 515 nových integračných väzieb na objekty evidencie pre konzumovanie
  • Dátový model zapojených subjektov pre “1x a dosť”, ktorých dátové prvky bude postavený na centrálnym modelom údajov verejne správy
  • MetaÚdaje model VS pre “1x a dosť”, ktorý bude súčasťou Centrálneho modelu údajov verejnej správy a ktorý umožní dokumentovať používanie dát v súvislosti s výkonom agend VS, používanie Otvorených údajov a Analytických údajov
  • Registrácia jednotných URI identifikátorov pre dátové entity AIS integračných subjektov, ktoré sú predmetom dátovej integrácie v Meta-informačnom systéme 

Dátová kancelária je za ÚPVII vecným garantom zodpovedným za metodické riadenie vzniku nových prepojení (integrácií údajov) medzi IS VS vrátane stanovenia priorít za účelom čo najrýchlejšieho dosiahnutia aplikácie princípu „jedenkrát a dosť“ do praxe a tiež koordinácie aktivít voči iniciatíve „Stop byrokracii“. Dôležitým aspektom je zabezpečiť dostatočnú kvalitu údajov, aby boli elektronicky sprístupnené údaje aktuálne, správne, dôveryhodné a tým použiteľné na právne účely.

Projekt Dátová integrácia je súčasť strategickej priority manažmentu údajov. Strategická priorita Manažment údajov rieši kľúčové aktivity, vďaka ktorým bude možné dosiahnuť ciele a zámery v oblasti Lepších údajov. Projekt Dátová integrácia má v tomto programe na starosti procesy pripájania poskytovateľov údajov a pripájania konzumentov údajov do centrálnej platformy integrácie údajov. Dátová kancelária vytvorila kapacity na kontinuálne zlepšovanie fungovania verejnej správy a pre podporu jej koordinačných a odborných tém. Kľúčové projekty pre dátovú kanceláriu sú nasledovné: