V rámci dátovej kancelárie zabezpečujeme aj čiastkové odborné výstupy, ktoré budú odbornými vstupmi pre realizáciu jednotlivých aktivít. Pre aktivitu kvalita údajov bol realizovaný jeden odborný výstup vo forme dokumentov.

Dodávka č. 1: Vyhodnotenie dátovej kvality pre informačné systémy vo verejnej správe

Dielo pozostáva z nasledujúcich výstupov:

1/4 Metodika merania dátovej kvality vo verejnej správe

 • Aktualizácia procesov riadenia a správy dátovej
 • Špecifikácia parametrov dátovej kvality
 • Usmernenia pre výpočet dátovej kvality
 • Táto časť sa venuje vysvetleniu princípov „Data-driven“ organizácie. Transformácia inštitúcií verejnej správy by mala sledovať takzvané princípy Regulácie 2.0. Ide o nový prístup k výkonu verejnej správy, ktorého princípom je využívanie analytických údajov na podporu rozhodovania (najmä použitie analýza rizík, odhaľovanie problémov a nesúladu s reguláciami v dátach a podobne). V optimalizovaných procesoch je príklon od udeľovania povolení k prevencii a predchádzaniu problémov. Systém postavený na princípoch Regulácie 2.0 je tak otvorenejší, flexibilnejší a má nižšiu administratívnu záťaž.

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 1/4

100%

2/4 Podpora realizácie merania dátovej kvality

 • definovanie postupu a vstupných dátových súborov (požiadavky merania)
 • realizácia školenia pre meranie kvality údajov
 • organizácia meraní dátovej kvality (pre vybrané inštitúcie verejnej správy - 20) a podpora „samomerania“ (zvyšné inštitúcie)
 • spracovanie údajov a realizácia výpočtov jednotlivých parametrov dátovej kvality
 • príprava protokolov merania

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 2/4

100%

3/4 Formulácia odporúčaní pre zlepšenie dátovej kvality

 • analýza najlepšej praxe a možností pre zlepšenie kvality dát vo verejnej správe
 • analýza dôvodov a príčin nedostatočnej kvality údajov vo verejnej správe
 • vypracovanie príručky pre zlepšenie dátovej kvality
 • návrh konkrétnych opatrení (formulovaných ako odporúčania) pre vybrané inštitúcie
  a informačné systémy
 • návrh plánu pre realizáciu opatrení

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 3/4

100%

4/4 Publikácia výsledkov merania dátovej kvality

 • príprava používateľsky prívetivej prezentácie o kvalite údajov vo verejnej správe
 • príprava datasetu vo formáte otvorených údajov

Aktuálny stav pre požadovaný čiastkový výstup 4/4

100%
Materiály a odborné výstupy pre Analytické údaje sú dostupné v časti Dokumenty