Podanie podnetu na vyhlásenie registra za referenčný

Referenčný register, alebo jeho modifikáciu zaradí Dátová kancelária ÚPVII do plánu na základe podnetu. Podnet na vyhlásenie údajov za referenčné môže zaevidovať na ÚPVII:

  • Orgán verejnej moci, ktorý je povinnou osobou pre IS v ktorom sú potenciálne referenčné údaje evidované,
  • Orgán verejnej moci, ktorý tento údaj používa,
  • samotné ÚPVII na základe vlastných poznatkov alebo analýz.

Evidenciu podnetov na vyhlásenie údajov za referenčné vykonáva Dátová kancelária ÚPVII.
O evidovaných podnetoch na vyhlásenie referenčných údajov a požiadavkách na zmeny rozsahu k už vyhláseným RÚ informuje Dátová kancelária ÚPVII na ústrednom portáli v rámci Plánu vyhlasovania referenčných údajov.

O prijatých podnetoch od OVM používajúcich potenciálne referenčné údaje a podnetoch iniciovaných samotným ÚPVII kontaktuje ÚPVII, ešte pred ich zverejnením v Pláne vyhlasovania referenčných údajov, správcu údajov so žiadosťou o jeho stanovisko.

 

Zaradenie referenčného registra do plánu

Dátová kancelária ÚPVII vytvára, aktualizuje a zverejňuje Plán vyhlasovania referenčných údajov, v ktorom sú pre každý referenčný register uvedené lehoty splnenia jednotlivých krokov postupu vyhlásenia registra za referenčný, alebo plánované hodnoty splnenia týchto krokov.

Príručka k vyhlasovaniu referenčných údajov

Postup spracovania návrhu v MetaIS je dostupný v „Používateľskej príručke MetaIS“.

Zoznam referenčných údajov

Údaje sa stávajú referenčnými na základe zverejnenia v Zozname referenčných údajov vedenom na ÚPPVII.