Verejná správa tvorí množstvo údajov, ktoré majú veľkú hodnotu pre verejnosť - či už z dôvodu tvorby rôznych aplikácií, analýz alebo s cieľom zvyšovania dôveryhodnosti a zúčtovateľnosti verejnej správy.

Centrálnym miestom na zverejňovanie otvorených údajov je dataportál data.gov.sk

Prehľad úloh z Uznesení vlády SR k otvoreným údajom podľa jednotlivých dokumentov spolu s metodikami a návodmi na ich plnenie: (záložky)

Harmonogram plnení úloh:
ČísloText úlohyZodpovedníTermín
B1 Vypracovať analýzu trhovej hodnoty a ekonomického potenciálu otvorených dát na Slovensku vrátane analýzy úspory verejných zdrojovpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s ministrom financií, vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti31. decembra 2017
B2Predložiť návrh zákona o údajoch na rokovanie vládypodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s podpredsedníčkou vlády a
ministerkou spravodlivosti, podpredsedom vlády a ministrom vnútra, vedúcim Úradu vlády SR,
predsedníčkou Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti
31.augusta 2019
B3Zrealizovať školenia pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril zverejňovať otvorené dáta za inštitúciu verejnej správyvedúci Úradu vlády SRpriebežne k 31.12.
B4V rámci novelizácie Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov prijať zásady pre štandardizovaný spôsob a obsah zverejňovaných datasetov pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a
splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
31. decembra 2017
B5 - Predmetné úlohy už ďalej nie je potrebné odpočtovať. Aktualizovať a zverejniť na portáli otvorených dát zoznam všetkých datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dátministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správykaždoročne do 31. marca
B6 - Predmetné úlohy už ďalej nie je potrebné odpočtovať. Na základe aktualizovaného zoznamu datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zverejniť datasety v súlade s plánom ich zverejnenia a aktualizovania na portáli otvorených dátministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ústredných orgánov štátnej správypriebežne k 31.12.
B9Zverejniť na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát najžiadanejšie datasety na portáli otvorených dát v súlade s platnou legislatívouministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciupriebežne k 31.12.
B11Vypracovať stratégiu a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády SR vedúci Úradu vlády SR31. mája 2017
B12Vypracovať štandardy pre verejne dostupné aplikačné programové rozhranie a predložiť ich do Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR 31. decembra 2017
B13 - Predmetné úlohy už ďalej nie je potrebné odpočtovať. Zabezpečiť zverejňovanie otvorených dát a sprístupňovanie verejne dostupných aplikačných programových rozhraní v projektoch financovaných prostredníctvom Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra a z iných verejných zdrojov podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciupriebežne k 31.12.
B15Na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach sprístupniť v súlade s platnou legislatívou a existujúcimi technickými podmienkami najžiadanejšie s uvedením licencie (vzťahov) na ich využívanieministri, vedúci Úradu vlády SR, a vedúci ostaných ústredných orgánov štátnej správy v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciupriebežne k 31.12.
B16 - Predmetné úlohy už ďalej nie je potrebné odpočtovať. Pre novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientskych aplikácií umožniť zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source)ministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správypriebežne k 31.12.
B17Zdokumentovať v dodaných informačných systémoch využitie vybraných komponentov vyvinutých metódou otvoreného softvéru (open source), analyzovať možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou licenciou a zverejniť vybrané časti kódu. ministri, vedúci Úradu vlády SR a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy31. októbra 2017
B18Zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie. ministri, vedúci Úradu vlády SR a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy 31. júla 2017
B19V spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovať štúdiu, ktorá zdokumentuje
možnosti, výhody a nevýhody použitia otvoreného softvéru (open source) a iných licenčných modelov v
štátnej správe.
podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s ministrami, vedúcim Úradu vlády SR, predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti31. decembra 2017
B22Zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie

Informácia ku plneniu úlohy B22

podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, ministri, vedúci Úradu vlády SRkaždoročne do 30. júna za predchádzajúci rok

Zlepšíme dostupnosť údajov verejnej správy vo forme otvorených údajov
Všetky údaje verejnej správy, ktoré nepodliehajú utajeniu alebo neobsahujú citlivé alebo osobné údaje zverejníme ako otvorené údaje, prostredníctvom verejne prístupných rozhraní, ktoré umožnia ich strojové spracovanie na ich ďalšie voľné použitie. Za cieľový termín zverejnenia údajov je možné považovať rok 2020.
UkazovateľVýchodiskoCieľová hodnota
VýsledokPočet stiahnutí otvorených dát (ide o stiahnutie datasetov cez katalóg otvorených dát aplikáciami alebo používateľmi)5 000950 000
Počet aplikácií, ktoré kreatívne využívajú otvorené dáta a otvorené API200
VýstupPodiel inštitúcií verejnej správy, ktoré publikujú otvorené dáta99.9 %
Podiel dát publikovaných ako otvorené dáta98%
Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie70%
Podiel informačných systémov verejnej správy, ktoré poskytujú otvorené API99.9 %
P.č. Opatrenie Zodpovedný subjektSpolupracujúci subjektTermín splnenia
B.1Vypracovať podrobný metodický pokyn k výnosu o štandardoch, týkajúci sa tvorby a zverejňovania otvorených údajov, obsahujúci vzorové príklady, ktorý dostatočne vysvetlí zásady publikovania datasetov, vrátane metodiky vyhodnotenia “Open Data Ready“ inštitúcie verejnej správy, metodiky pre vytváranie metadát a popisovanie datasetov, metodiky pre vytvorenie dátového inventára a metodiky pre vytvorenie katalógu otvorených údajov a ich prepojenosť na centrálny model verejnej správy vyjadrený ontológiami.

Dodatok č.1 k metodickému pokynu k výnosu o štandardoch

ÚPPV SR IaIÚV SR, ÚSVROS31.12.2017
B.2Vypracovať a následne zabezpečiť, aby bol povinne používaný licenčný rámec pre otvorené údaje verejnej správy SR (prostredníctvom nasledovných plánovaných úrovní: licenčný rámec musí byť deklarovaný v novom zákone o údajoch, detaily licenčného rámca budú vo výnose o štandardoch ISVS a spôsob aplikácie licenčného rámca v metodickom usmernení "Ako publikovať otvorené údaje").ÚPPV SR IaIÚV SR, ÚSVROS1.1.2018
B.3Zabezpečiť ochranu dôverných štatistických údajov v datasetoch v súlade s platnou legislatívou.Povinné osoby-Úloha zrušená bodom A.5 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
B.4V sporných prípadoch konzultovať nutnú mieru ochrany dôverných štatistických údajov a osobných údaPovinné osoby-Úloha zrušená bodom A.6 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
B.5Vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu pre zabezpečenie podpory sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy SR.-ÚPPV SR IaI31.7.2017
B.6Zabezpečiť organizovanie hackhatonov, súťaží a školení s cieľom zatiahnutia verejnosti do aktivít portálu pre otvorené údaje a iniciovanie štartu podnikateľských aktivít občanov v oblasti služieb súvisiacich s otvorenými údajmi, s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta.ÚV SRPovinné osobyÚloha zrušená bodom A.7 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
B.7Zriadiť diskusné fórum ku každému datasetu na portáli data.gov.sk a zabezpečiť aktívnu odozvu dátových kurátorov a majiteľov dát na podnety uvedené v diskusnom fóre.ÚV SRPovinné osobyÚloha zrušená bodom A.8 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
B.8Zabezpečiť pre inštitúcie verejnej správy SR možnosť realizácie projektov umožňujúcich zvýšenie kvality poskytovaných otvorených údajov, prostredníctvom nástrojov na podporu používania centrálneho modelu údajov na úrovni obsahu datasetov a pripravenosť na naplnenie cieľov Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy.ÚPPV SR IaI, MV SRÚV SRÚloha zrušená bodom A.9 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
B.9Zaistiť aplikáciu ontológií a jednoznačných referencovateľných identifikátorov na zverejnených údajoch, pre všetky novo vypublikované datasety.ÚPPV SR IaIÚV SRÚloha zrušená bodom A.10 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
B.10Pri dátových identifikátoroch povinnosť využívať údaje a jednoznačné referencovateľné identifikátory referenčných údajov a základných číselníkov registrovaných v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy za účelom zvyšovania kvality údajov.Povinné osoby-31.12.2017 a priebežne
B.11Zabezpečiť vytvorenie informácie o každom datasete a zaznamenať ich podľa požiadaviek štandardného formátu metadát národného portálu pre otvorené údaje, ktorý je rozšírený oproti štandardom IT.Povinné osoby-Úloha zrušená bodom A.11 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
B.12Navrhnúť metodiku k časovému harmonogramu vytvárania a sprístupňovania datasetov.ÚV SRPovinné osoby30.9.2017
B.13Vypracovať časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetov.

Informácia k plneniu úlohy B13

Povinné osobyÚPPV SR IaI, ÚV SR31.12. každoročne
B.14Vykonať dátový audit.ÚV SRPovinné osoby31.3.2018
B.15Vypracovať analýzu stavu v oblasti dátových kurátorov v rámci inštitúcií verejnej správy SR s návrhom na personálne a finančné zabezpečenie ich činnosti a so špecifickým zameraním na riešenie obmedzených kapacitných a finančných zdrojov ostatných ústredných orgánov štátnej správy.ÚPPV SR IaIÚV SR, Povinné osoby30.11.2017
B.16Vytvoriť rolu “dátového kurátora”, ktorý bude v inštitúcii kontaktným zamestnancom a bude koordinovať a zabezpečovať činnosti súvisiace s otvorenými údajmi a vystavovaním datasetov. V rámci samosprávy sa odporúča vytvoriť rolu dátového kurátora pre samosprávy v rámci združenia ZMOS a/alebo združenia DEUS. V rámci ostatných ústredných orgánov štátnej správy s obmedzenými kapacitami a finančnými zdrojmi sa odporúča využiť možnosť zabezpečenia dátového kurátora prostredníctvom externých zdrojov, financovaných z príslušných operačných programov EŠIF alebo prostredníctvom zdieľaných kapacít iného ústredného orgánu štátnej správy v súlade so závermi analýzy v oblasti dátových kurátorov v rámci inšitúcií verejnej správy.Povinné osoby-31.3.2018
B.17Vymenovať hlavného dátového kurátora pre otvorené údaje verejnej správy SR.ÚPPV SR IaIÚV SR31.3.2018
B.18Vytvoriť dátový inventár a vytvoriť katalóg otvorených údajov podľa metodiky.

Informácia k plneniu úlohy B18

Povinné osobyÚV SR30.6.2018

odklad: 30.6.2019

B.19Zverejniť a sprístupniť katalóg na portáli data.gov.sk, aby záujemcovia vedeli, aké údaje a v ktorej inštitúcii verejnej správy SR sú k dispozícii a mohli ich žiadať podľa zákona o slobode informácií.

Informácia k plneniu úlohy B19

ÚV SRPovinné osoby30.6.2018

odklad: 30.6.2019

B.20Vytvoriť katalóg, ktorý bude obsahovať metadáta o všetkých existujúcich údajoch inštitúcie, vrátane tých ktoré nie sú publikované, s výnimkou tých údajov, ktoré sú utajené alebo inak chránené alebo ich publikovanie alebo sprístupnenie je obmedzené osobitnými predpismi.

Informácia k plneniu úlohy B20

Povinné osobyÚV SR30.6.2018

odklad: 30.6.2019

B.21Participatívnym spôsobom v spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovať a zverejniť analýzu možnosti poskytovania nadstavbových služieb pre používateľov otvorených údajov a vypracovať zoznam týchto služieb.ÚV SRPovinné osoby31.12.2017
B.22Pripraviť a publikovať vzorové zmluvné podmienky nadstavbových služieb pre používateľov otvorených údajov na portáli data.gov.sk.ÚV SRPovinné osobyodklad 31.12.2019
B.23Zabezpečiť prípravu, realizáciu a poskytovanie dodatočnej služby autorizovaných datasetov verejnej správy SR.ÚV SRPovinné osobyÚloha zrušená bodom A.12 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
B.24Zaviesť povinnosť formátu definovaného otvoreným štandardom pre metadáta datasetu.ÚPPV SR IaI-31.12.2017
B.25Zaviesť povinnosť publikovania s otvorenou licenciou pre metadáta datasetu.ÚPPV SR IaI-31.12.2017
B.26Zaviesť povinnosť ukladania všetkých metadát datasetov na portáli data.gov.sk.ÚPPV SR IaI-31.12.2017
B.27Popisovať metadátami vysokej kvality každý publikovaný dataset otvorených údajov.Povinné osoby-Úloha zrušená bodom A.13 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
B.28Sprístupňovať datasety s otvorenými údajmi v minimálnej kvalite úrovne 4 v zmysle štandardov ISVS.Povinné osoby-Úloha zrušená bodom A.14 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
B.29Prevádzkovať centrálne technické komponenty a prostriedky na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR pre inštitúcie verejnej správy SR.ÚV SR-Úloha zrušená bodom A.15 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
B.30Zabezpečiť ďalší rozvoj centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR.ÚV SR-Úloha zrušená bodom A.16 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
B.31V rámci portálu data.gov.sk vytvoriť prostredie pre získanie spätnej väzby od používateľov datasetov, napr. prostredníctvom sociálnych sietí a zabezpečiť personálne kapacity na komunikáciu s používateľmi.ÚV SR-Úloha zrušená bodom A.17 na základe uznesenia vlády SR č. 569/2021
ČísloText úlohyZodpovedníTermín
B3Participatívnym spôsobom vypracovať publikačné minimum pre štátnu správupodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Spoluzodpovedný: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti30. apríla 2020
B4Zaviesť publikačné minimum pre štátnu správu do praxepodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu31. decembra 2020
B5Po zavedení publikačného minima pre štátnu správu každoročne zverejňovať dáta z publikačného minima pre štátnu správu na portáli otvorených dát data.gov.skministri, predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správyod 31. marca 2021 a potom každoročne
B6Vypracovať kvantitatívnu analýzu zverejňovania informácií v module dotačných schémsplnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti30. apríla 2020
B7Vypracovať kvalitatívnu analýzu stavu modulu dotačných schém, vrátane návrhov na zlepšeniepodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu30. júna 2020