Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov (IS CSRÚ) je súčasťou modulu procesnej integrácie a integrácie údajov, ktorý patrí podľa zákona o e-governmente medzi tzv. „spoločné moduly“.

Služby IS CSRÚ napomáhajú napĺňaniu princípu Jedenkrát a dosť vo verejnej správe, tým že je prostredníctvom nich zabezpečené automatizované sprístupnenie údajov a základných číselníkov pre výkon úradnej činnosti inštitúcií verejnej správy. IS CSRÚ umožňuje zdieľanie a vymieňanie si dát vo verejnej správe navzájom medzi jednotlivými organizáciami. Dostupné údaje za účelom konzumovanie z IS CSRÚ nájdete tu

Základné princípy vzájomnej výmeny údajov medzi informačnými systémami verejnej správy pri výkone verejnej moci elektronicky sú zadefinované v zákone o eGovernmente v paragrafoch 10 a 17, kde sú tiež rámcovo vymedzené funkcionality modulu procesnej integrácie a integrácie údajov.


 

Detailný popis funkcionalít a služieb IS CSRÚ sa nachádza v dokumente: Integračný manuál služieb IS CSRÚ.

Postup pripojenia orgánu verejnej moci do IS CSRÚ v roli konzumenta údajov je uvedený v nasledujúcom dokumente: Postup pripojenia OVM do IS CSRÚ v roli konzumenta údajov. Postup pripojenia v roli poskytovateľa údajov do IS CSRÚ.

.

Občan alebo firma poskytne svoje údaje štátu len raz, distribúciu údajov inštitúciám, ktoré ich potrebujú pre konkrétne konanie, zabezpečia informačné systémy verejnej správy, ktoré zdieľajú údaje integráciou na služby systému CSRÚ. Inštitúcie v systéme vystupujú ako poskytovatelia alebo konzumenti údajov.