Trendy vo svete vo vzťahu k osobným údajov

Aktéri, ktorí majú pod kontrolou dátové toky, sa stávajú najvýznamnejšími hráčmi v ekonomike. Z dát dokážu vyťažiť obrovskú hodnotu, ktorá sa dá využiť na vývoj algoritmov umelej inteligencie, na ďalšiu optimalizáciu procesov, na reklamné účely. Biznis model takzvaných internetových obrov, akými sú Amazon, Google, Facebook či Apple, ale i čínskych spoločností Alibaba alebo Tencent, je založený na konštantnom zbere dát o používateľoch a modelovaní ich túžob a preferencií s cieľom ich komerčného využitia výmenou za služby zadarmo. Koncept Moje údaje sa snaží zmeniť tento model a posunúť kontrolu nad údajmi do rúk ľudí a zvýšiť tak úlohu občana alebo právnickej osoby. Ide o ďalšie pokračovanie cesty, ktorá začala schválením GDPR ako regulácie, ktorá jasne pomenováva práva jednotlivca v dátovej ekonomike. Koncept Moje údaje predstavuje zaujímavý spôsob implementácie týchto práv v praxi a dá sa využiť v rôznych oblastiach digitálnej ekonomiky.

Legislatíva, práva a zodpovednosť dotknutej osoby

V našom národnom priestore je právnym základom predmetného konceptu najmä navrhovaný zákon o údajoch. Istým spôsobom sa ho dotýka tiež nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a naň naviazaný zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetom právnej úpravy nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. je ochrana užšieho okruhu údajov výlučne fyzických osôb, ktoré sú označené ako osobné údaje v dôsledku špecifickej definície obsiahnutej v čl. 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V tematickom koncepte Mojich údajov pojem „Moje údaje“ implikuje širší okruh údajov, ktoré sa nejakým spôsobom týkajú nielen fyzických, ale aj právnických osôb.

Zákon o údajoch predstavuje našu národnú verziu uplatňovania konceptu Mojich údajov pre oblasť verejnej správy. Zákon venuje konceptu Mojich údajov, ako významnému novému právnemu inštitútu, samostatnú časť, v ktorej vymedzuje pojem Mojich údajov a súvisiacu tzv. triádu práv dotknutých osôb. S právami dotknutých osôb ruka v ruke korelujú povinnosti štátnych a samosprávnych orgánov. Pojem Moje údaje v sebe zahŕňa všetky údaje týkajúce sa fyzických, ale aj právnických osôb vyskytujúce sa v informačných systémoch verejnej správy (vrátane údajov obsiahnutých v jednotlivých dokumentoch, návrhoch na začatie konania, potvrdeniach, rozhodnutiach, ale aj v konaniach samotných a pod), ktoré sa ale Mojimi údajmi stanú až okamihom kumulatívneho (súčasného) splnenia troch podmienok, a síce:

  • došlo k dohode medzi príslušným štátnym orgánom, v ktorého evidenciách sa predmetný údaj nachádza, a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „ÚPVII“), že predmetný údaj môže byť zaradený medzi Moje údaje,
  • pretože boli splnené všetky legislatívne a technologické podmienky, aby druh predmetného údaja mohol byť zverejnený vo Vestníku ÚPVII ako druh Mojich údajov a zároveň
  • je prístupný cez aplikačné rozhranie v strojovo-spracovateľnom formáte. 

Uvedený spôsob definovania pojmu Moje údaje zohľadňuje citlivosť, novosť a možné dôsledky rozvoja tematického konceptu Mojich dát s cieľom jeho postupného a premysleného uvádzania do života doprevádzaného dôslednou analýzou možných dopadov uplatňovania jednotlivých práv dotknutých osôb bytostne naviazaných na tento koncept.

Prvým právom v zmysle konceptu Mojich údajov je právo dotknutej osoby na informáciu o údajoch s konkrétnym obsahom, ktoré sa v jednotlivých evidenciách príslušných orgánov verejnej moci nachádzajú. Jedným z predpokladaných a zároveň želaných dôsledkov uplatňovania tohto konkrétneho práva je zvyšovanie obsahovej kvality údajov spravovaných príslušnými orgánmi, keď dotknutá osoba po zistení nezrovnalostí v údajoch o nej vedených, má právo žiadať ich opravu, zmenu, dosiahnutie súladu so skutočným stavom. Takýmto spôsobom by bolo možné dospieť napr. aj k výsledku, keď nebude možné, aby bola jedna a tá istá osoba vedená v rozličných štátnych evidenciách pod rôznymi menami a priezviskami, či obchodnými menami, prípadne aby jej bola priradená nejednotná a neaktuálna adresa trvalého pobytu, či sídla.

Druhým právom dotknutej osoby v tematickom koncepte je právo na notifikáciu o zmenách a opravách Mojich údajov. Tým sa dotknutá osoba dozvie o aktualizácii jej údajov v príslušných evidenciách a môže skontrolovať, akým spôsobom sa príslušný správca údajov s jej podnetom na ich opravu vysporiadal, prípadne z akého dôvodu a kedy došlo k ich zmene bez jej vlastného podnetu.

Tretím právom dotknutých osôb v koncepte Mojich údajov je tzv. „právo na logovanie“– právo získať informáciu o tom, aký štátny subjekt, kedy, za akým účelom k jej údajom pristupoval a aký mal na to právny dôvod. Lustráciou osôb už aj dnes dochádza k neprimeranému zasahovaniu do ich práv. Druhou stránkou uplatňovania tohto práva je vymedzenie oblastí, v ktorých ho nebude možné uplatniť vôbec alebo len v obmedzenom rozsahu, v prípadoch napr. začínajúceho trestného, daňového, či iného konania, kedy by predčasným, alebo dokonca akýmkoľvek informovaním dotknutého subjektu mohlo dôjsť k zmareniu konania a tým k ohrozeniu, či dokonca poškodeniu verejného záujmu na ochrane práv a slobôd iných.

 

Podrobnejší pohľad na dátovú legislatívu nájdete v častiach: