Ušetrené prostriedky aplikáciou Zákona proti byrokracii č. 177/2018:

(ku koncu mesiaca 1/2022)

33 658 384,90 EUR

Úspory sú kvantifikované na základe platnej metodiky doložky vplyvov a analýzy dopadov zákona na štátny rozpočet, občanov a podnikateľov. Pri výpočte sme zohľadňovali počet zobrazených výpisov elektronicky prostredníctvom IS OverSi a IS DCOM. Pri výpočte boli zohľadnené poplatky za jednotlivé výpisy, ktoré už nemusia občania vynakladať na ich získavanie ako aj cestovné náklady, či úspory času.

 


 

Podiel zobrazených výpisov prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM


 

Sumárny počet výpisov zobrazených prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM ku dňu 31.1.2022

2 361 470 výpisov


Počet výpisov zobrazených prostredníctvom oversi.gov.sk a IS DCOM po mesiacoch od účinnosti Zákona proti byrokracii: