Základné číselníky
Základné číselníky obsahujú dôležitý zdroj záväzných údajov potrebných pri spravovaní informačných systémov verejnej správy. Základné číselníky sú spolu s referenčnými registrami štandardom pre informačné systémy verejnej správy (ISVS) na zabezpečenie technickej a sémantickej interoperability.

Základné číselníky sú súčasťou modelu procesnej integrácie  a integrácie údajov, ktorý slúži ako jednotný spôsob poskytovania údajov pre konzumentov – orgány verejnej moci. Nie je potrebné, aby sa systémy integrovali spôsobom každý s každým, ale informačné systémy jednotlivých orgánov verejnej moci sa jednotne integrujú na Centrálny systém správy referenčných údajov (CSRÚ), ktorý je súčasťou modulu procesnej integrácie. Orgány verejnej moci sú povinné zo zákona využívať tento modul pri výkone verejnej moci.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR je správcom zoznamu základných číselníkov. Tento zoznam je vedený v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy(MetaIS). Každý základných číselník má svojho gestora (orgán verejnej moci).

Gestor je zodpovedný za vydanie a spravovanie základného číselníka a aktuálnosť položiek číselníka. Každý číselník obsahuje tieto údaje: názov číselníka, kód číselníka, názov gestora, dátum účinnosti číselníka.

Problematiku základných číselníkov upravuje zákon o informačných technológiách vo verejnej správe č. 95/2019 Z.z. a vyhláška o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy č. 78/2020 Z.Z .

Zoznam vyhlásených základných číselníkov

Zoznam plánovaných základných číselníkov

 

Podrobnejšie informácie k vyhláseným základným číselníkom nájdete aj tu