Integračná platforma Talend ako nástroj zabezpečuje univerzálne prostredie pre podporujúce zabezpečenie strategických priorít Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy:

Analytické spracovanie údajov vo verejnej správe

 • Zvýšenie dostupnosti údajov pre službu „Open data“
 • Zvýšenie dostupnosti údajov o klientoch, ktoré sa evidujú v IS VS pre službu „Moje údaje“

Referenčné údaje a „jedenkrát a dosť“

 • Zabezpečenie využívania referenčných údajov podľa zákona č.305 o eGovernmente, zabezpečených Modulom procesnej integrácie a integrácie údajov.
 • Rozšírenie zoznamu referenčných údajov OS jednotlivých OVM

Zabezpečenie dostatočnej kvality údajov

 • Presnosť (čistota) – ako dobre dáta zodpovedajú skutočnostiam v reálnom svete,
 • Kompletnosť - hovorí, či dáta obsahujú dostatok informácií,
 • Unikátnosť - hovorí o duplicitách v záznamoch,
 • Aktuálnosť - údaje sú časovo príslušné a považované za aktuálne,
 • Referenčná integrita - zameriava sa na použitie dát naprieč verejnou správou a previazanie údajov v rámci aj mimo nej pre ďalších konzumentov údajov
 • Strojová spracovateľnosť - hovorí, ako jednoducho je možné údaje automatizovane spracovať
 • Konzistentnosť – vzájomné logické vzťahy v rámci objektu evidencie sú správne a v súlade s biznis pravidlami,
 • Správnosť - hovorí či formát údajov zodpovedá definovaným pravidlám

Zavedenie manažment údajov v prostredí IS VS

Administrácia

Integračná platforma poskytovaná v katalógu služieb gCloud ponúka komplexne riešený portál administračnej konzoly (Talend administration console - TAC) prostredníctvom ktorej je možné:

 • Nastavovať a riadiť technické oprávnenia používateľov (vývojár, administrátor, operátor a iné)
 • Nastavovať a riadiť biznis oprávnenia používateľov(auditor, dátový steward, data preparation)
 • Vytvárať nezávislé projekty a priraďovať k používateľov pre flexibilné riadenie a agilný vývoj
 • Nastavovanie referenčných projektov
 • Konfigurovať a sledovať systémovú záťaž
 • Riadiť publikáciu procedúr dátovej integrácie a integrácie aplikácií.
 • Sledovať a vyhodnocovať systémové logy
 • Nastavovať exekučné plány, časovače a riadenie procesov obnovy procedúr
 • Merať výkon procedúr a ladiť kritické miesta spracovania dát
 • Sledovať komunikáciu vystavených služieb
 • Sledovať výkon procedúr v čase a vyhodnocovať mieru chybovosti

Jednotné dizajnové prostredie

Dizajn procedúr dátovej integrácie a integrácie aplikácií je riadený unifikovanými komponentami dostupnými cez vývojové prostredie Talend štúdio Open Studio.

Vývojové prostredie Talend štúdia zabezpečuje napojenie na spoločnú administráciu (TAC portál) a spoločný repozitár projektov podľa práv nastavených pre konkrétneho vývojára.

Riadenie verzií, metadát a možnosť tvorby biznis modelov ako aj automatické generovanie dokumentácie k procedúram, zabezpečujú jednoduchší prenos znalostí o funkcionalite procedúr, čo prispieva ku kontinuite vývoja pri zmene dodávateľa vyvinutých riešení, ako aj prenos jednotlivých funkcionalít medzi jednotlivými inštanciami integračnej platformy, čo zabezpečuje škálovateľnosť riešenia do budúcnosti.

Preddefinované komponenty navyše na pozadí zabezpečujú použitie efektívneho kódu pravidelne aktualizovaných podľa najnovšej stabilnej verzii na trhu.

Podpora

Jednotlivé moduly dostupné v balíkoch podľa katalógu služieb gCloud obsahujú podporu Platform verzie, s dobami odozvy dostupnými na https://www.talend.com/legal-terms/us-support-policy/ .

Open source

Jednotlivé vývojové prostredia nástroja Talend sú so základnou funkcionalitou bez portálu administrácie  a online podpory dostupné na https://www.talend.com/products/talend-open-studio/.

Funkcionalitu vyvinutú v Open verzii nástroje je možné využívať v súlade s open source licenčnou politikou https://www.talend.com/legal-terms/us-eula/.