Doplnkový modul Data Preparation  je ako doplnková aplikácia integračných riešení s jednotným riadením a administráciou v rámci dodaného riešenia. Biznis používateľom ako vlastníkom dát umožňuje prostredníctvom prehľadného grafického prostredia vyčistiť svoje dátové súbory, dostať ich do požadovaného stavu a vytvoriť preddefinované postupy pre plnú automatizáciu opakovania krokov dočistenia v budúcnosti. Všetky kroky, vykonávané pri tomto procese používateľmi, sú zaznamenané a využiteľné v procesoch dátovej integrácie, napríklad na automatizované dočisťovanie novo pridávaných dát do databáz alebo pre dočistenie objemnejších dátových zdrojov.

Možnosť kooperácie viacerých používateľov zabezpečí zdieľanie dátových zdrojov pre overenie ich správnosti a zároveň odbremeňuje členov IT oddelení, keďže kroky dočistenia dát je možné automatizovane preniesť a uplatniť pri čistení veľkých dátových zdrojov, bez nutnosti opätovného programovania požiadaviek do ďalšieho riešenia.

Predpoklady potreby využitia modulu Data Preparation  v procesoch OVM:

 • V spoločnosti existuje množstvo parciálnych dátových zdrojov (súborov, databáz), ktorých štruktúru a obsah pozná len malý počet  zamestnancov,
 • organizácia spracúva dáta, pri ktorých je potrebné primárne vyhodnotiť stav kvality dát ich vlastníkmi,
 • do systému sú pravidelne nahrávané dáta s parciálnych zdrojov, ktoré je potrebné pred každým nahratím manuálne dočisťovať,
 • neexistuje proces riadenej úpravy dátových súborov s jasným dohľadaním krokov úpravy,
 • IT oddelenie je zaťažované požiadavkami biznis používateľov na kvalitu údajov a vysvetľovaním postupu ich validácie,
 • vlastníci dát nemajú dosah na riadenie kvality dá

Prínosy využitia modulu Data Preparation:

 • Odbremenenie IT oddelenia a zníženie nákladov na tvorbu a implementáciu pravidiel dátovej kvality,
 • zapojenie biznis používateľov, vlastníkov dát do zlepšovania kvality dát v spoločnosti,
 • zabezpečenie zdieľania logiky tvorby dátových zdrojov,
 • intuitívne a prehľadné grafické prostredie,
 • flexibilná a prehľadná licenčná politika bez dodatočných poplatkov za objemy dát a počty implementácií,
 • prepojiteľnosť a plná kompatibilita s ďalšími modulmi platformy s možnosťou flexibilného rozširovania aktuálneho riešenia o ďalšie doplnkové funkčnosti pre budúce projekty.
Súbory na stiahnutie
Užívateľská príručka:

Online užívateľská príručka pre kooperatívnu prípravu dát Úplná technická dokumentácia pre potreby detailného preskúmania modulu

V rámci služieb vládneho cloudu je tento doplnkový modul dostupný v plnej Platform verzii ako súčasť jedného z modulov DI, DQ, ESB alebo MDM.