Integrácia aplikácií ponúka rýchlejšiu a okamžitú výmenu informácií medzi systémami, čím zabezpečuje lepšiu dosiahnuteľnosť presných a jednotných dát tam, kde sú potrebné.

Zdieľanie údajov medzi aplikáciami zabraňuje zbytočnej duplicite spracovávaných dát a zvyšuje ich kvalitu. Infraštruktúra vybudovaná na Elektronických službách dokáže poskytnúť presné informácie, a to v pravý čas a v požadovanej podobe pre presné a spoľahlivé analýzy, ako aj pre bežnú agendu.

Vo svojom jadre ESB implementuje výmenu správ, umožňujúc tak voľne viazanú integráciu – synchrónne aj asynchrónne. Keďže ESB umožňuje zmenu smerovacej a transformačnej logiky počas chodu, poskytuje tvorbu lepšie udržiavateľných aplikácií. Pripojenia na služby sú pri použití ESB menej krehké a citlivé na zmenu.

K ďalším zaujímavým funkčnostiam patrí centrálny monitoring komunikácie a podpora rôznych komunikačných protokolov pre príjem a doručenie správy. Okrem komplexných ESB funkcionalít je možné v danom module vyvíjať aj jednoduché služby REST, API, mikroslužby pre flexibilné aplikáácie.

Prehľad všeobecne dostupných funkčností ESB :

 • Podpora širokého spektra komunikačných protokolov,
 • schopnosť konektivity na rôznorodé súčasti IT infraštruktúry (aplikácie, databázy, komponenty...),
 • podpora synchrónnych aj asynchrónnych operácií,
 • transformácia obsahu resp. konverzia protokolu prijatej správy,
 • inteligentné smerovanie správy k správnemu adresátovi na základe obsahu správy,
 • integrovaná bezpečnosť pri spracovaní správ,
 • monitoring a logovanie spracovávaných správ,
 • jednoduchá orchestrácia,
 • škálovateľnosť a flexibilita pri integrácii nových interných alebo externých systémov.

Predpoklady potreby nasadenia Modulu ESB v procesoch OVM:

 • Organizácia má viacero nesúrodých systémov, ktoré si nevymieňajú dáta a žijú „vlastným životom“,
 • dátové operácie pre nedostatok komunikácie prebiehajú duplicitne a produkujú nadbytočné náklady,
 • organizácia chce poskytovať elektronické služby/údaje svojim zákazníkom (web portál, API),
 • napojenie na nové dátové zdroje a agregácia dát z nich je pomalá a neefektívna (externé API),
 • organizácia nemá dosah na dáta uložené vo vlastných agendových systémoch a firemných aplikáciách,
 • získanie a prepojenie vlastných dát vyžaduje riadenie viacerých dodávateľov,
 • výmena dát medzi systémami alebo pobočkami organizácie je pomalá prípadne vôbec neexistuje,
 • integrovanie každého nového systému do infraštruktúry je nákladné a časovo náročné,
 • organizácia nechce budovať IT oddelenie na málo flexibilných hardcoding operáciách náročných na rýchlu zmenu podľa nových požiadaviek,
 • zabezpečenie plynulej integrácie na Modul procesnej integrácie a integrácie údajov pri referencovaní údajov z referenčných registrov a základných číselníkov

Prínosy využitia modulu ESB

 • Zrýchlenie tvorby služieb pre získavanie a distribúciu dát,
 • zrýchlenie tvorby nových integrácií medzi systémami a aplikáciami,
 • zníženie nákladov na prevádzku a rozvoj existujúcich aplikácií po ich prepojení cez integračnú platformu,
 • zvýšenie kvality a rýchlosti v komunikácii medzi internými systémami,
 • efektívnejšie riadenie informačných systémov v dôsledku centralizácie informačných zdrojov a jednotnej správy procesov,
 • zníženie personálnych nákladov v dôsledku automatizácie procesov,
 • rýchlejšia integrácia nových aplikácií,
 • nové možnosti efektívnej komunikácie na internej aj externej úrovni (B2B, B2C) (flexibilná reakcia na nové biznis požiadavky),
 • zjednotenie zabezpečenia, monitorovania, vyhodnocovania a ovplyvňovania realizovaných procesov,
 • prehľad o elektronickej komunikácii cez administračnú konzolu a jej priame riadenie,
 • zjednodušené plánovanie nákladov na integrácie,
 • zbavenie sa závislosti od dodávateľov tretích strán a parciálnych systémov
 • flexibilná a prehľadná licenčná politika bez dodatočných poplatkov za objemy dát, a počty integrácií,
 • prepojiteľnosť a plná kompatibilita s ďalšími modulmi platformy s možnosťou flexibilného rozširovania aktuálneho riešenia o ďalšie doplnkové funkčnosti pre budúce projekty.
Súbory na stiahnutie
Užívateľská príručka:

Online užívateľská príručka pre integráciu aplikáciu ESB Úplná technická dokumentácia pre potreby detailného preskúmania modulu je voľne dostupná na adrese 

V rámci služieb vládneho cloudu je tento modul dostupný v plnej Platform verzii.