Integrácia rôznych údajových zdrojov do prevádzkových a riadiacich procesov umožňuje získať komplexné a spoľahlivé informácie a zároveň konsolidovať dátové zdroje, pre ich sprístupnenie, normalizáciu a deduplikáciu pre efektívne riadenie.

Riešenie Dátovej integrácie umožňuje získať plnú hodnotu zo všetkých dátových zdrojov, ku ktorým má organizácia prístup. Je určené na prepájanie dátových zdrojov, prenos a transformáciu dát pre ich ďalšie využitie, najmä analýzy a reporting.

Cieľovým stavom sú integrované dátové zdroje takým spôsobom, že realizácia procesov je centrálne riadená a prenos dát medzi nimi je monitorovaný, auditovateľný a v maximálnej možnej miere automatizovaný.

Predpoklady potreby nasadenia dátovej integrácie v procesoch OVM:

 • Možnosť prepojenia neobmedzeného počtu dátových zdrojov (databázy, súbory, systémy vrátane referenčných registrov) ,
 • možnosť konsolidácie dát s cieľom zjednotenia dát pre objekty evidencie alebo tvorbu dátových skladov určených pre reportingové a analytické účely,
 • prepojenie rôznorodých dátových zdrojov (rozdielne druhy databáz, formáty súborov, štruktúrované aj neštruktúrované dáta),
 • cez transformácie umožňuje pripraviť dáta pre rýchle prečistenie dát a  odstránenie duplicít v záznamoch jednotlivých informačných systémoch,
 • flexibilná integrácia nových dátových zdrojov rýchlo, jednoducho a bez dodatočných nákladov,
 • zefektívnenie práce s dátami organizácie formou redukcie nadpráce plynúcej z duplicitných, opakujúcich sa a časovo náročných  úkonov vedie k zníženiu prevádzkových a mzdových nákladov,
 • zabezpečenie plynulej integrácie údajov z Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov pri referencovaní údajov z referenčných registrov a základných číselníkov.

Prínosy využitia modulu Dátová integrácia

 • Prepojiteľnosť a plná kompatibilita s ďalšími modulmi platformy s možnosťou flexibilného rozširovania aktuálneho riešenia o ďalšie doplnkové funkčnosti pre budúce projekty
 • vlastná správa všetkých dátových zdrojov,
 • zbavenie sa závislosti od dodávateľov tretích strán a parciálnych systémov,
 • rýchla tvorba nových dátových zdrojov a integrácií,
 • samostatná administrácia riešenia s možnosťou centrálnej zdiaľanej administrácie inštancie vo vládnom cloude,
 • zjednodušené plánovanie nákladov na integrácie.
Súbory na stiahnutie
Užívateľská príručka:

Online užívateľská príručka pre dátovú integráciu DI Úplná technická dokumentácia pre potreby detailného preskúmania modulu je voľne dostupná na adrese 

V rámci služieb vládneho cloudu je tento modul dostupný v plnej Platform verzii.