Modul Master Data Manažment ponúka možnosť konsolidácie všetkých kmeňových údajov v organizácii. Kumuluje funkčnosti modulov pre Dátovú integráciu, Dátovú kvalitu a tvorbu Integrácií aplikácií (ESB) pre komplexné prepojenie dátových zdrojov a prostredníctvom funkčností dátového manažmentu vytvorenie kmeňových údajov, tzv. Databázy zlatých záznamov, ktorá v ekosystéme funguje ako „single point of truth“ (jediný bod pravdy). Riešenie ponúka možnosť implementovať všetky najpoužívanejšie štýly riadenia kmeňových údajov v organizácii. 

Prostredníctvom konsolidácie kmeňových údajov je možné alokovať nadbytočné systémy a úložiská, ako aj zabezpečiť jednotné, presné a hlavne zdieľané dáta tam, kde sú potrebné, čo vedie k značnému znižovaniu prevádzkových nákladov a zvyšovaniu úžitkovej hodnoty z dát.

Cieľovým stavom implementácie riešenia Master data manažment je zjednotenie údajov zdieľaných viacerými informačnými systémami do databázy kmeňových údajov, ktoré sú presné, kompletné, jednoznačné, aktuálne, konzistentné a správne.

Výhodu prináša aj možnosť zapojenia bežných používateľov do procesu riadenia kvality a tvorby zlatých záznamov prostredníctvom konzoly dátového stewarda DSC.

Predpoklady potreby nasadenia MDM  v procesoch OVM:

 • V organizácii existuje vysoký počet neprepojených dátových zdrojov (databázy, súbory, systémy) žijúcich „vlastným životom“,
 • systémy obsahujú rovnaké dáta, no v odlišných štruktúrach a kvalite,
 • vznikajú nadbytočné náklady pre udržiavanie zdrojov s duplicitnými a nekvalitnými dátami,
 • pre nejednoznačnosť dát vznikajú škody v oblasti chybného plánovania mzdových a finančných prostriedkov ako aj nesprávnych podkladov pre strategické rozhodovanie,
 • dátové zdroje začínajú byť neprehľadné a nemožno vyradiť nadbytočné systémy pre udržiavanie len skutočne potrebnej množiny dát,
 • úprava dát je komplikovaná pre ich nesúrodosť a nemožnosť identifikácie následkov zmeny,
 • neexistujú pracovné postupy pre riadenie prístupu k dátam a manažovanie práce s nimi,
 • každá zmena predstavuje značné sekundárne náklady na dodatočné úpravy pridružených systémov,
 • zabezpečenie jednotných dát pri poskytovaní objektov evidencie pre Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov.

Prínosy využitia modulu MDM:

 • Vytváranie a správa kmeňových údajov organizácie,
 • budovanie pracovných postupov (work-flow) ,
 • vytvorenie Jednotnej pravdy a jednoznačnej údajovej základne v celej organizácii,
 • intuitívne grafické prostredie pre prístup a správu kmeňových údajov biznis používateľmi,
 • zjednodušené plánovanie nákladov na integrácie,
 • zapojenie dátových stewardov pre stotožňovanie rovnakých záznamov z rôznych zdrojov,
 • zbavenie sa závislosti od dodávateľov tretích strán a parciálnych systémov prostredníctvom správy kmeňových údajov,
 • prepojiteľnosť a plná kompatibilita s ďalšími modulmi platformy s možnosťou flexibilného rozširovania aktuálneho riešenia o ďalšie doplnkové funkčnosti pre budúce projekty,
 • zníženie nákladov plynúcich z dátovej nekvality.

 

Súbory na stiahnutie
Užívateľská príručka:

Online užívateľská príručka pre správu kmeňových údajov MDM Úplná technická dokumentácia pre potreby detailného preskúmania modulu je voľne dostupná na adrese 

V rámci služieb vládneho cloudu je tento modul dostupný v plnej Platform verzii.