Modul Dátovej kvality obsahuje funkčnosti pre riadenie kvality všetkých foriem dátových zdrojov a tokov v organizácii. S pomocou zabudovanej funkčnosti je možné dáta zároveň podľa vopred nastavených pravidiel automatizovane dočistiť do požadovaného formátu a zabezpečiť kvalitné a spoľahlivé dáta v požadovanej štruktúre.  

Hlavným prínosom riešenia je že údajová základňa je pri spracovaní podrobená analýze kvality údajov s následným ošetrením zistenej údajovej nekvality.

Možnosť nastavenia generovania pravidelných reportov dátovej kvality umožňuje  sledovanie kvality dátových zdrojov a v prípade potreby vykonať dodatočnú intervenciu. Preddefinované algoritmy na hľadanie duplicitných a konfliktných záznamov je možné jednoducho a prehľadne nastaviť bez nutnosti tvorby dodatočnej funkcionality alebo manuálneho písania kódu.

Cieľovým stavom implementácie riešenia dátovej kvality sú presné, kompletné, jednoznačné, aktuálne, konzistentné a správne dáta.

Štandardný proces riadenia kvality v organizácii pozostáva z nasledujúcich krokov:

 • Analýza dátovej nekvality v dátových zdrojoch,
 • nastavenie pravidiel čistenia dát a definícia kritérií hodnotenia kvality údajov,
 • prečistenie vstupných dátových zdrojov na základe definovaných pravidiel - Čistenie údajov, eliminácia duplicít, zvyšovanie kvality údajov na základe nastavených kritérií,
 • monitorovanie úspešnosti procesu dočistenia dát a sledovanie vývoja kvality dát.

Predpoklady potreby nasadenia dátovej kvality v procesoch OVM:

 • Organizácia vlastní dáta, ale pre ich vysokú nekvalitu nie je schopná získať z nich pridanú hodnotu,
 • nekvalitné dáta vedú k chybnému plánovaniu, nesprávnym strategickým rozhodnutiam a zhoršujú vzťahy s klientami, čo má za následok finančné straty resp. navýšené náklady v oblasti miezd, prevádzky, údržby informačných systémov ako aj premárnených príležitostí,
 • pravidelne sa opakujúce úkony čistenia parciálnych datasetov navyšuje mzdové náklady inštitúcie,
 • postupy a pravidlá čistenia dát sú v organizácii neprehľadné a ťažko manažovateľné, či už z hľadiska veľkého počtu dátových zdrojov, oddelení alebo zapojených zamestnancov,
 • zabezpečenie kvalitných dát a zavedenie nových pravidiel kontroly kvality na úrovni jednotlivých informačných systémov zvyšuje náklady na údržbu informačných systémov, ale neprináša očakávanú pridanú hodnotu vo forme kvalitnejších konsolidovaných dátových zdrojov.
 • zabezpečenie kvalitných dát pri poskytovaní objektov evidencie pre Modul procesnej integrácie a integrácie údajov

Prínosy využitia modulu Kvalita dát:

 • Prepojiteľnosť a plná kompatibilita s ďalšími modulmi platformy s možnosťou flexibilného rozširovania aktuálneho riešenia o ďalšie doplnkové funkčnosti pre budúce projekty,
 • dočisťovanie dát pomocou preddefinovaných algoritmov podľa najlepšej praxe,
 • automatické dočisťovanie dát podľa vlastných pravidiel,
 • analýza kvality dátových zdrojov cez data profiling,
 • automatická tvorba reportov pre vizuálne sledovanie vývoja kvality,
 • implementácia pravidiel pre riadenie a sledovanie dátovej kvality,
 • možnosť priamej implementácie do procesov Dátovej integrácie (tzv. dočistenie dát pri vzniku alebo v pohybe),
 • zníženie nákladov plynúcich z dátovej nekvality,
 • predpripravené komponenty dátového maskovania (GDRP).
Súbory na stiahnutie
Open source platforma:

Stiahnuť modul pre dátovú kvalitu 

Užívateľská príručka:

Online užívateľská príručka pre dátovú kvalitu DQ - Úplná technická dokumentácia pre potreby detailného preskúmania modulu je voľne dostupná na adrese 

V rámci služieb vládneho cloudu je tento modul dostupný v plnej Platform verzii.