Črtajú sa kontúry Príručky pre implementáciu GDPR

781 Videní

Dátová kancelária pripravuje podklady pre Príručku, ktorá bude neodmysliteľnou súčasťou služby moje údaje. Príručka má riešiť najmä technickú pripravenosť a informačné systémy inštitúcií, ktoré spracúvajú veľké množstvo osobných údajov.

V predchádzajúcich číslach newsletteru dátovej kancelárie sme postupne predstavili službu moje údaje, oboznámili vás s právami občana podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ÉU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V neposlednom rade Galia Palayová uviedla do povedomia tri práva občana pre prístup k jeho údajom v pripravovanom zákone o údajoch.

Dátová kancelária zabezpečuje aj čiastkové odborné výstupy, na základe ktorých sa budú realizovať rôzne aktivity. Doteraz ich pripravila jedenásť. Osem z nich sa už implementuje. Kancelária dodala tieto výstupy v relatívne krátkom čase, aby realizácia aktivít mohla začať podľa projektu internými zdrojmi.

V súčasnosti pripravujeme podklady a minimálne obsahové požiadavky pre vypracovanie Príručky pre implementáciu GDPR naprieč informačnými systémami verejnej správy. Tá je neodmysliteľnou súčasťou služby moje údaje a ako už samotný názov prezrádza, rieši aktivity týkajúce sa implementácie GDPR. O GDPR v tomto prípade nehovoríme len z legislatívneho pohľadu, ale najmä z hľadiska technickej pripravenosti a zabezpečenia ISVS vybraných kľúčových inštitúcií, ktoré spracovávajú veľké množstvo osobných údajov, ako ÚPSVaR SR, FR SR, MV SR, NCZI a podobne.

Treba povedať, že nariadenie o ochrane osobných údajov nie je momentálne vo verejnej správe systematicky riešené. Na strane štátu chýbajú experti, ktorí by mohli jednotlivým inštitúciám poskytovať poradenstvo. Preto je potrebné vytvoriť v prvom rade metodiku za spolupráce externých špecialistov na GDPR, aby sa mohli následne procesy súvisiace s GDPR realizovať a rozvíjať v praxi internými zdrojmi projektu.

Hlavnými cieľmi tohto výstupu je poskytnúť inštitúciám poradenstvo pre implementáciu GDPR vo verejnej správe vrátane poradenstva pri auditoch ISVS. Pri tvorbe dokumentu budeme postupovať podobne, ako sme postupovali pri realizácii výstupu pre dátovú kvalitu. Snažili sme sa vytvoriť dokument, ktorého implementácia pre jednotlivých zastupiteľov OVM bude jednoduchá, pochopiteľná a zrozumiteľná.

Zdroj: Newsletter Dátovej kancelárie – február

Autor: Juraj Paulen