Na pracovnej skupine PS1 schválili nové číselníky, gestorom bude MIRRI

633 Videní

Jedným zo schválených číselníkov je Účel prezentačnej schémy elektronického formulára, ktorý definuje jednotlivé prezentačné schémy, ktoré sú buď zadefinované priamo v bode 7.9.6 prílohy č.1 vyhlášky o štandardoch informačných technológií vo verejnej správe alebo sú to schémy priamo vykomunikované s MIRRI, vtedy majú vzor x-*. Prezentačná schéma je súhrnom pravidiel pre transformáciu dátového obsahu elektronického formuláru do predpísanej transformácie.

Ďalším je číselník Funkcia použitá na výpočet elektronického otlačku, ktorý sa uplatňuje v elektronickom formulári pri digitálnom podpisovaní. Týka sa to elektronického podpisu a elektronickej pečate. Z technologického hľadiska je to prepis vstupného reťazca na krátky výstupný reťazec. Hašovacie funkcie sú definované v dokumente Podpisové politiky, ktorý vydáva Národný bezpečnostný úrad.

Gestorom týchto technických číselníkov, ktoré sa uplatňujú v elektronických formulároch sa stane Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Autor: Datalab, Foto: Shutterstock