Informácia z podujatia Samospráva pre ľudí

949 Videní

Dňa 8. – 9. 8. 2019 zorganizoval Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti  v spolupráci s občianskym združením Utopia a mestom Hlohovec, v objekte Novej Cvernovky na Račianskej 78 v Bratislave dvojdňové podujatie, kde ponúkli mix workshopov, seminárov, prezentácií a diskusií pod názvom SAMOSPRÁVA PRE ĽUDÍ II. (Samospráva pre ľudí/ Ľudia pre samosprávu).

Podujatie bolo realizované v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, ako záverečné podujatie k pilotnému projektu č. 8/ Transparentnosť výkonu samosprávy a otvorené dáta, ktorého sme sa zúčastnili aj my, zamestnanci Dátovej kancelárie ÚPVII.

Čo sa týka časti Open data, podujatia sa zúčastnili predovšetkým zamestnanci samospráv. Štvrtkové dopoludnie bolo venované otázkam ako: Viete čo sú open data? Prečo je zverejňovanie otvorených údajov predpokladom transparentného fungovania samosprávy? (prezentoval Peter Hanečák z komunity OpenData.)

Na poobedňajšom workshope sme diskutovali o využití otvorených údajov v samospráve. Pani Marianna Hurná ponúkla praktické skúsenosti s otvorenými údajmi mesta Prešov. Diskutovali sme o tom, kde začať, ak pracujeme na samospráve, že je dôležité klásť dôraz nielen na to, čo je zverejnené, ale aj na to, ako je to zverejnené. Zástupca spoločnosti Slovensko.Digital sprostredkoval informácie o otvorených pracovných skupinách u nás na ÚPVII, o našej vzájomnej  spolupráci, o tom, že je možné sa ich zúčastniť a dať kedykoľvek podnet k diskusii/pripomienky/navrhnúť riešenie.

Piatkové dopoludnie bolo venované prostredníctvom prednášky  Petra Hanečáka (komunita OpenData) publikačnému minimu – prečo je publikačné minimum potrebné vytvoriť, ako sa publikačné minimum stalo odporúčanou úlohou Iniciatívy pre otvorené vládnutie (OGP).

Počas poobedňajšieho workshopu k tejto téme sme sa oboznámili a diskutovali o aktuálnom stave zverejňovania dát v samospráve, o problémoch a možnostiach zverejňovania dát vo verejnej správe všeobecne. Pán Hanečák nás oboznámil o zámere vytvorenia a zverejnenia návrhu vzorového publikačného minima pre orgány územnej samosprávy (vrátane štruktúry datasetu), inšpiráciou je napr. publikačné minimum v Českej republike (opendata.gov.cz)

Veríme, že aj vďaka možnosti stretnúť sa s Vami, prostredníctvom otvoreného dialógu a vypočutia si konkrétnych problémov každodennej praxe, čo sa týka zverejňovania a zhromažďovania otvorených dát, budeme vedieť cielenejšie reagovať na existujúce problémy, pracovať efektívnejšie a viac flexibilne voči potrebám občanom, verejnosti či samosprávy. Koordinácia a metodické riadenie dátových kurátorov, vlastníkov dát a dátových analytikov jednotlivých orgánov verejnej správy ako aj dátová politika štátu, ktorú tvoríme, bude viac prepojená s každodennou praxou.

Medzi naše priority patrí motivovanie verejnej správy k zverejňovaniu otvorených dát a krok po kroku odhaľovať a odstraňovať bariéry, ktoré tomu bránia. V spolupráci s ÚSVSRPROS a expertami sa v rámci pracovných skupín budeme spolupodieľať na vypracovaní publikačného minima pre štátnu správu. Nakoľko vzorové publikačné minimum pre orgány územnej samosprávy zatiaľ nebolo vytvorené a zverejnené a vďaka tomu neexistuje zjednocovací prvok pre zverejňovanie otvorených dát orgánov územnej samosprávy, plánujeme spoluvytvoriť a zverejniť aj odporúčané vzorové publikačné minimum pre samosprávy. Vnímame, že je potrebné (a aj aktívne pripravujeme) prostredníctvom konferencií a webinárov zvýšiť povedomie o otvorených dátach, dátovej politike a legislatíve, o podmienkach používania dát (licenciách) a o aplikáciách, postavených na otvorených dátach.