Úlohy OGP - schválený Uznesením vlády SR č.104/2017
ČísloText úlohyZodpovedníTermín
B1 Vypracovať analýzu trhovej hodnoty a ekonomického potenciálu otvorených dát na Slovensku vrátane analýzy úspory verejných zdrojovpodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s ministrom financií, vedúcim Úradu vlády SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti31. decembra 2017
B2Predložiť návrh zákona o údajoch na rokovanie vládypodpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s podpredsedníčkou vlády a
ministerkou spravodlivosti, podpredsedom vlády a ministrom vnútra, vedúcim Úradu vlády SR,
predsedníčkou Úradu geodézie, kartografie a katastra SR a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti
31.augusta 2019
B3Zrealizovať školenia pre zamestnancov verejnej správy, ktorých zamestnávateľ poveril zverejňovať otvorené dáta za inštitúciu verejnej správyvedúci Úradu vlády SRpriebežne k 31.12.
B4V rámci novelizácie Výnosu Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov prijať zásady pre štandardizovaný spôsob a obsah zverejňovaných datasetov pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR a
splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
31. decembra 2017
B5Aktualizovať a zverejniť na portáli otvorených dát zoznam všetkých datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy s plánom zverejňovania datasetov aj periodizácie ich aktualizovania na portáli otvorených dátministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správykaždoročne do 31. marca
B6Na základe aktualizovaného zoznamu datasetov v gescii ministerstiev a nimi zriadených organizácií a ostatných ústredných orgánov štátnej správy zverejniť datasety v súlade s plánom ich zverejnenia a aktualizovania na portáli otvorených dátministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ústredných orgánov štátnej správypriebežne k 31.12.
B9Zverejniť na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších datasetoch otvorených dát najžiadanejšie datasety na portáli otvorených dát v súlade s platnou legislatívouministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciupriebežne k 31.12.
B11Vypracovať stratégiu a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených dát verejnej správy a predložiť ju na rokovanie vlády SR vedúci Úradu vlády SR31. mája 2017
B12Vypracovať štandardy pre verejne dostupné aplikačné programové rozhranie a predložiť ich do Komisie pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR 31. decembra 2017
B13 Zabezpečiť zverejňovanie otvorených dát a sprístupňovanie verejne dostupných aplikačných programových rozhraní v projektoch financovaných prostredníctvom Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra a z iných verejných zdrojov podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciupriebežne k 31.12.
B15Na základe výsledkov prieskumu dopytu verejnosti po najžiadanejších verejne dostupných aplikačných programových rozhraniach sprístupniť v súlade s platnou legislatívou a existujúcimi technickými podmienkami najžiadanejšie s uvedením licencie (vzťahov) na ich využívanieministri, vedúci Úradu vlády SR, a vedúci ostaných ústredných orgánov štátnej správy v spolupráci s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciupriebežne k 31.12.
B16Pre novovytvárané zásuvné moduly a doplnky webových prehliadačov a klientskych aplikácií umožniť zverejnenie ich zdrojového kódu a vývoj metódou otvoreného softvéru (open source)ministri, vedúci Úradu vlády SR, vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správypriebežne k 31.12.
B17Zdokumentovať v dodaných informačných systémoch využitie vybraných komponentov vyvinutých metódou otvoreného softvéru (open source), analyzovať možnosť zverejnenia častí kódu a dokumentácie pod otvorenou licenciou a zverejniť vybrané časti kódu. ministri, vedúci Úradu vlády SR a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy31. októbra 2017
B18Zverejniť na Portáli otvorených dát zoznam využívaného otvoreného softvéru (open source) s uvedením účelu jednotlivého softvéru a typu jeho licencie, a tiež softvéru, ku ktorému má orgán štátnej správy udelenú licenciu na jeho používanie, distribuovanie a publikovanie. ministri, vedúci Úradu vlády SR a vedúci ostatných ústredných orgánov štátnej správy 31. júla 2017
B19V spolupráci s odbornou verejnosťou vypracovať štúdiu, ktorá zdokumentuje
možnosti, výhody a nevýhody použitia otvoreného softvéru (open source) a iných licenčných modelov v
štátnej správe.
 podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s ministrami, vedúcim Úradu vlády SR, predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie a splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti31. decembra 2017
B22Zverejniť dáta o využívaní financií poskytnutých ústrednými orgánmi štátnej správy v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a dotačných schém zo štátneho rozpočtu SR minimálne v definovanej štruktúre na webovej stránke https://data.gov.sk/dotacie

Informácia ku plneniu úlohy B22

podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, ministri, vedúci Úradu vlády SRkaždoročne do 30. júna za predchádzajúci rok