1. Informácie o poskytnutých verejných zdrojoch zverejňujú iba POSKYTOVATELIA (t.j. nie PRIJÍMATELIA)
  2. Informácie o poskytnutých verejných zdrojoch sa zverejňujú na úrovni Orgánov Verejnej Moci (t.j. nie samostatne nižšie organizácie riadené rezortmi)
  3. Informácie o poskytnutých príspevkoch z EŠIF, ktoré sú uvedené v ITMS2014+, nie je potrebné do Modulu Dotačných Schém (MDS - data.gov.sk/dotacie) nahrávať, nakoľko tieto budú automaticky prebrané z ITMS2014+.
  4. Ak niektoré programy neevidujú svoje dáta v ITMS2014+, tak potom by riadiace orgány mali informácie o týchto programoch nahrať do MDS
  5. V prílohe sa nachádza vzorové xls zaktualizované na plnenie úlohy v roku 2017. Vzhľadom na to, že viaceré OVM nám signalizovali, že nami pôvodne zasielaný minimálny rozsah dát, ktoré sú požadované, nie sú schopné v roku 2017 vyexportovať, použijeme tabuľku, ktorú už v minulom roku vypĺňali – rozdiel je iba v tom, že povinne zverejňované údaje sú označené hviezdičkou – niektoré OVM ich v minulom roku už vyplnili, iné však nie. Postup zverejňovania je taký istý, ako v minulom roku – v prílohe je uvedný aj manuál.

Viac informácii nájdete tu:

http://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=minimalny-rozsah-zverejnovanych-dat-o-dotaciach