Názov a sídlo prijímateľa: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Štefánikova 882/15, 811 05 Bratislava

Názov projektu: Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Miesto realizácie projektu: celé územie SR

Výška poskytnutého NFP celkom: 5 471 710,20 Eur

Opis projektu: Projekt Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe má ambíciu transformovať fungovanie inštitúcií verejnej správy tak, aby dokázali maximálne efektívne spravovať a zdieľať údaje, využívať údaje pre lepšie rozhodovanie na základe faktov a dôkazov, pre zlepšenie efektivity a adresnosti služieb na základe lepšieho využívania dát (zavedenie princípu „jeden krát a dosť“) a v neposlednom rade pre publikovanie otvorených údajov, aby bola podporená inovatívna komunita, ktorá dokáže z údajov vyťažiť ďalšie hodnoty.

Vďaka projektu dôjde k reálnemu zlepšeniu manažmentu údajov vo verejnej správe a vytvoria sa podmienky pre transformáciu štátu do podoby organizácie fungujúcej na základe využívania znalostí („data-driven state“). Inštitúcie verejnej správy zapojené do projektu budú mať po skončení dostatočnú kapacitu pokračovať v tomto snažení a svoje dáta spravovať moderným spôsobom.

Informácie o projekte a jeho aktivitách: Pre jednotlivé odborné témy (ako je zdieľanie údajov, využitie analytického spracovania údajov a umelej inteligencie vo verejnej správe, či manažment osobných údajov) budú navrhnuté metodiky a príručky, s konkrétnymi odporúčaniami a detailmi, ktoré pomôžu inštitúciám pochopiť, ako postupovať, aby dosiahli úspech. Zámerom je pripraviť praktické koncepty a aktualizovať ich na základe reálnych skúseností počas trvania projektu.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.reformuj.sk.