Odbor architektúry eGovernmentu plní najmä tieto úlohy:

 

 1. oddelenie dátovej kancelárie
 1. vykonáva aktivity centrálnej Dátovej kancelárie pre informačné systémy verejnej správy,
 2. vykonáva prípravu a vypracovanie koncepčných a strategických materiálov v oblasti dátového manažmentu  a analýzy dát a informatizácie verejnej správy,
 3. navrhuje a koordinuje činnosti spojené s tvorbou a rozvojom dátových systémov  v súčinnosti s ostatnými vecne príslušnými organizačnými útvarmi VS,
 4. zodpovedá za koordináciu, integráciu a interoperabilitu jednotlivých projektov informačných systémov verejnej správy v oblasti dátového manažmentu, podieľa sa na tvorbe, príprave a implementácii projektov,
 5. je gestorom IS UPPVII pre oblasť dátového manažmentu – modul procesnej integrácie a integrácie údajov (CSRU)
 6. definuje rámec medzirezortných vzťahov, ktoré smerujú k podpore a rozvoju ISVS v oblasti dátového manažmentu,
 7. spolupracuje pri príprave legislatívnych návrhov, ktoré sú v priamom vzťahu k  dátam,
 8. spolupracuje s odborom ekonomiky a technickej správy a s vecne príslušnými organizačnými útvarmi na plánovaní finančných prostriedkov na zabezpečenie úloh v oblasti dátového manažmentu,
 9. posudzuje zmluvy a dohody za oblasť dátového manažmentu, ak podliehajú schváleniu UPVII,

 

 1. podieľa sa na činnosti odborných komisií, ústredných predmetových komisií, expertných skupín a záujmových združení dátového manažmentu,
 2. zastupuje UPVII v medzinárodných v zahraničných pracovných skupinách a na medzinárodných projektoch za oblasť dátového manažmentu,
 3. definuje rámec prípadných obchodných vzťahov, ktoré smerujú k podpore a rozvoju ISVS v oblasti dátového manažmentu zodpovedá za informačnú kampaň k vyhlasovaniu výziev na IT projekty v rozsahu určenom generálnym riaditeľom sekcie,
 4. zastrešuje projektový tím a aktivity vykonávané v rámci projektu Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe:
 1. tvorba metodík pre manažment údajov vrátane dátovej kvality, podpora tvorby štandardov ISVS, návrh a správa centrálneho modelu údajov verejnej správy, meranie kvality údajov,
 2. riadenie vyhlasovania referenčných údajov a prepájania údajov,
 3. podpora realizácie služby Moje dáta a správa údajov o subjekte,
 4. podpora zavádzania analytického spracovania údajov,
 5. podpora zvýšenia rozsahu a kvality otvorených údajov,
 6. podpora pri úprave legislatívy na zabezpečenie efektívnejšieho riadenia a správy dát,
 1. oddelenia dátovej kancelárie je organizačne začlenený aj dátový kurátor UPVII, ktorý plní najmä tieto úlohy:
 1. úlohy zo strategickej priority Manažment údajov, Otvorené údaje, Akčného plánu pre otvorené vládnutie (OGP) a Stratégie a akčného plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy,
 2. zodpovedá za procesy kvality údajov (návrh a kontrola), súlad údajov so štandardmi,
 3. dostupnosť údajov v otvorenom formáte pre verejnosť,
 4. používanie vyhlásených referenčných údajov vo svojich spravovaných  informačných systémoch verejnej správy,
 5. koordinuje činnosť dátových kurátorov,
 1. vykonáva funkciu správcu zoznamu základných číselníkov verejnej správy,
 2. vykonáva funkciu gestora základného číselníka CL000644 Úseky verejnej správy, CL000645 Agendy verejnej správy, CL000646 Životné situácie, CL004001 Identifikátor, CL010138 Jednotka meny, CL010139 Druh adresy, CL.010112 Zdrojový register,
 3. vykonáva funkciu správcu zoznamu referenčných údajov štátu, zabezpečuje pripomienkovanie, schvaľovanie a sprístupňovanie referenčných údajov,

 

Oddelenie programovej kancelárie

 1. spolupracuje s oddelením dátovej kancelárie pri definovaní akčného plánu NKIVS, politík a štandardov a pri vyhodnocovaní projektových zámerov a štúdií uskutočniteľnosti pre oblasť dátového manažmentu

 

Odbor riadenia IT projektov

 1. zabezpečuje realizáciu projektov pre rozvoj IS UPPVII pre oblasť dátového manažmentu – modul procesnej integrácie a integrácie údajov (CSRU)
 2. spolupracuje s oddelením dátovej kancelárie pri rozvoji IS UPPVII pre oblasť dátového manažmentu – modul procesnej integrácie a integrácie údajov (CSRU)
 3. zabezpečuje pravidelný reporting údajov z IS UPPVII pre oblasť dátového manažmentu – modul procesnej integrácie a integrácie údajov (CSRU)
 4. zabezpečuje realizáciu integrácii OVM na modul procesnej integrácie a integrácie údajov (CSRU) vrátane dohôd o poskytovaní údajov a dohôd o integračnom zámere