• Presnosť (čistota) – miera, s akou objekt evidencie reprezentuje reálny svet, vyjadrená zhodou s referenčnými údajmi.
  • Kompletnosť - Kompletnosť údajov znamená, že všetky údaje z objektu evidencie, považované alebo označené za povinné, sú prítomné v dátovom prvku.
  • Aktuálnosť - Údaje sú časovo príslušné a považované za aktuálne.
  • Unikátnosť - Vyhodnotenie duplicity údajov vo vzťahu k jednoznačnému referencovateľnému identifikátoru.
  • Referenčná integrita – Údaje v objekte evidencie sú referencované s referenčnými údajmi v podobe, v akej sú evidované v referenčných registroch. Referenčné údaje z objektu evidencie sú stotožnené so subjektom evidencie.
  • Strojová spracovateľnosť - možnosti spracovania údajov plynúce z formátu reprezentácie dát ako napr. spájanie rôznych dát z rôznych zdrojov, či spracovanie dát s ohľadom na ich význam.
  • Konzistentnosť – vzájomné logické vzťahy v rámci objektu evidencie sú správne a v súlade s biznis pravidlami.
  • Správnosť - zhoda údajov s kritériami, ktoré stanovujú formát dát.