Projekt „Konsolidovaná analytická vrstva - využitie dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy (ďalej len KAV)“ prinesie nové spôsoby využitia údajov, ktoré má Slovenská republika k dispozícii. Projekt vychádza z dokumentov  Manažment údajov a Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky z roku 2016 a implementuje koncept „Data-driven state“ (teda štátu, ktorý funguje na základe využívania dát) do praxe. Moderné riadenie štátu si vyžaduje výrazne zlepšenie využívania a spracovania údajov na analytické účely inštitúciami verejnej správy. Štát by mal prijímať rozhodnutia na základe najlepších znalostí, ktoré sú k dispozícii.

Projekt vznikol na základe požiadavky na lepšie využívanie údajov a dát, ktorými disponujú verejné inštitúcie a na zjednodušenie prístupu k nim. Pod patronát si tento projekt vzala Dátová kancelária verejnej správy na ÚPVII, ktorá spoločne s externými partnermi a zástupcami analytických útvarov a pracovísk vo vybraných organizáciách – Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) Ministerstva školstva, Inštitútu pre stratégie a analýzy (ISA) Úradu vlády SR, Inštitútu digitálnych a rozvojových politík (IDRP) ÚPVII a Infostatu – pripravila a predložila štúdiu uskutočniteľnosti. Po viacerých pripomienkach a diskusiách najmä so zástupcami koncových používateľov bol projekt v upravenej forme predložený na schválenie Riadiacemu výboru PO7 OP II a dnes je po schválení Žiadosti o NFP podpísaná zmluva na jeho financovanie.