Projekt „Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne verejnej správy vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“ napĺňa čiastkové ciele Programového vyhlásenia vlády, Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy a Strategickej priority údajov a to najmä v nasledovných oblastiach: 

  1. Sprístupnenie infraštruktúry pre realizáciu princípu „Jedenkrát a dosť“:

  • budú sprístupnené údaje od 31 nových orgánov verejnej moci v roli poskytovateľa,

  • prostredníctvom centrálnej platformy bude k dispozícii na zdieľanie 223 nových objektov evidencie obsahujúcich kľúčové údaje z registrov / informačných IS verejnej správy,

  • kľúčové údaje budú konzumované 39timi novými orgánmi verejnej moci,

  • bude naplnený centrálny dátový model o dátové prvky vzťahujúce sa k vyššie uvedeným údajom,

  • dôjde k zmeraniu a zvýšeniu kvality v registroch verejnej správy.

Výsledkom bude, že verejná správa si bude navzájom zdieľať údaje bez toho, aby vyžadovala ich predkladanie občanmi a podnikateľmi v listinnej podobe vo forme rôznych výpisov a potvrdení.

  1. Sprístupňovanie otvorených údajov pre rozhodujúcu masu orgánov verejnej moci:

  • transformáciou podmnožiny sprístupnených údajov budú automatizovane predpripravené a zverejnené tzv. datasety v strojovo spracovateľnej forme.

Týmto bude zabezpečená vyššia transparentnosť verejnej správy a podpora inovácií a analýz vo vzťahu k podpore verejnému záujmu.

Projekt bude centrálne koordinovaný Dátovou kanceláriou MIRRI v spolupráci s dotknutými orgánmi verejnej moci.