V rámci pracovných skupín, ktoré vypracovávali strategické priority pre nadchádzajúce programové obdobie bola definovaná požiadavka na expertov na strane samotných prevádzkovateľov databáz na technickú podporu pri riešení otázok dát – dátoví kurátori. Tieto pozície budú vznikať na jednotlivých častiach verejnej správy a samosprávy centrálne a bude možné ich zdieľať. Nakoľko bude počet takýchto zamestnancov vyšší, je potrebné zabezpečiť centrálnu koordináciu týchto zamestnancov, aby jednotným spôsobom vystupovali v tejto oblasti a aby mali tie najnovšie znalosti a prehľad v danej doméne. Túto koordinačnú aktivitu bude zastrešovať jeden z expertov v rámci Dátovej kancelárie verejnej správy.


Komunikačné kanály

ZÁKON O ÚDAJOCH

Znenie navrhovanej úpravy (môžu nastať zmeny) Dátových kurátorv v Zákone o údajoch.

DÁTOVÝ KURÁTOR

(1) Dátový kurátor dohliada nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona pri správe, zabezpečení sprístupňovania a používania vybraných kategórií údajov evidovaných v informačných systémoch verejnej správy, najmä nad kvalitou údajov, v rozsahu pôsobnosti orgánu verejnej moci, na ktorom je určený.

(2) Funkciu dátového kurátora môže vykonávať štátny zamestnanec orgánu verejnej moci alebo organizačný útvar orgánu verejnej moci obsadený štátnymi zamestnancami orgánu verejnej moci. Štátnych zamestnancov vykonávajúcich funkciu dátového kurátora vymenúva alebo ustanovuje do funkcie štatutárny orgán orgánu verejnej moci, na ktorom bol dátový kurátor určený. Štatutárny orgán môže vymenovať do funkcie dátového kurátora iba takého štátneho zamestnanca, ktorý spĺňa odborné a osobné predpoklady na riadne plnenie oprávnení a povinností podľa odseku 4 a 5.

(3) Dátového kurátora sú povinné si určiť ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy; iné orgány verejnej moci sú oprávnené si určiť dátového kurátora.

(4) Dátový kurátor je v rozsahu pôsobnosti orgánu verejnej moci, na ktorom bol určený, oprávnený:
a) pristupovať ku všetkým údajom, objektom evidencie, dátovým modelom a štruktúram údajov s výnimkou prístupu ku hodnotám údajov, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona a tento rozsah nie je v rozpore s osobitným predpisom ) určujúcim rozsah údajov, spôsob spracovania, požadované oprávnenia a iné nevyhnutné požiadavky pre osoby pristupujúce k údajom registra vedeným podľa osobitného predpisu,
b) vydávať odporúčania týkajúce sa spracúvania, spravovania, prístupu k údajom, zverejňovania údajov a ich ďalšej distribúcie,
c) vydávať odporúčania na zlepšovanie kvality údajov orgánu verejnej moci, na ktorom bol určený, a metodicky usmerňovať riadenie kvality údajov a meranie kvality údajov,
d) vyjadrovať sa ku všetkým projektom a aktivitám, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na kvalitu údajov,
e) dohliadať nad dodržiavaním povinností a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo iných právnych aktov, ktoré súvisia s kvalitou údajov,
f) vyjadrovať sa k strategickému rozvoju v oblasti údajov a navrhovať orgánu verejnej moci, na ktorom pôsobí, jeho úpravu.

(5) Dátový kurátor je v rozsahu pôsobnosti orgánu verejnej moci, na ktorom bol určený, povinný
a) koordinovať činnosti súvisiace s riadením kvality údajov , meraním kvality údajov a strategickým rozvojom v oblasti údajov,
b) dohliadať nad výkonom merania kvality údajov podľa § 21 ods. 2 písm. g), vyjadrovať sa k výsledkom uskutočneného merania kvality údajov a navrhovať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených pri meraní kvality údajov,
c) zverejniť výsledky merania kvality údajov vo forme otvorených údajov podľa § 27 ods. 1,
d) usmerňovať aktivity na vytváranie metaúdajov,
e) prijímať a vyhodnocovať návrhy a podnety týkajúce sa kvality údajov,
f) vzdelávať sa na úseku kvality údajov a v spôsoboch jej riadenia a merania,
g) spravovať a aktualizovať rezortný inventár údajov obsahujúci objekty evidencie podľa jednotlivých informačných systémov verejnej správy spravovaných orgánmi verejnej moci aspoň raz ročne k 30. septembru za účelom tvorby, aktualizácie a správy Centrálneho inventára údajov,
h) zabezpečovať zverejnenie a sprístupnenie otvorených údajov,
i) zabezpečovať plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov plánu strategického rozvoja v oblasti údajov,
j) spolupracovať so zodpovednou osobou ), ak je určená na orgáne verejnej moci, na ktorom bol dátový kurátor určený.