Zverejňovanie otvorených údajov je jednou z priorít v oblasti informatizácie v Programovom vyhlásení vlády. Cieľom je dosiahnuť čo najľahší prístup k nim. Koncept otvorených údajov vychádza z predpokladu, že ústredné orgány štátnej správy zhromažďujú, spravujú a aktívne sprístupňujú obrovské množstvo verejných údajov v rôznych oblastiach, napr. doprava, kultúra, financovanie, veda a výskum, počasie, životné prostredie, geografické údaje či rôzne štatistiky (nie údaje tajné, dôverné, citlivé, osobné a pod.). Samotné sprístupňovanie týchto údajov je jednou z priorít v oblasti informatizácie Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024. Jedným z cieľov je dosiahnuť jednoduchý prístup k informáciám a údajom, čo spočíva práve v ich sprístupňovaní. Zo všetkých vyššie spomenutých údajov, ktoré by mali byť aktívne sprístupňované sú niektoré verejnosťou žiadané viac, niektoré menej. S týmto súvisí dôležitá téma s názvom „Najžiadanejšie datasety“.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti robí prieskum dopytu verejnosti najžiadanejších datasetov otvorených údajov každoročne od roku 2017. Spomínaný prieskum sa realizuje každoročne v rámci Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie a môžete v ňom vidieť datasety, ktoré sú najžiadanejšie v spojitosti s jednotlivými orgánmi verejnej moci (OVM). Cieľom tejto úlohy je podporiť a stimulovať podnikateľské prostredie, aktivitu a kreativitu akademickej a vedeckej obce, neziskových organizácií i individuálnych občanov prostredníctvom zverejňovania potrebných a užitočných dát zo strany štátnej správy so zámerom podpory princípov otvoreného vládnutia.

Od 15. februára do 15. marca 2021 spolupracovala Dátová kancelária s Úradom splnomocnenca na novom prieskume dopytu po najžiadanejších datasetoch pre rok 2021. V spomínanom období sme zbierali prostredníctvom online dotazníku podnety od odbornej verejnosti. Do nového prieskumu sa zapojilo viac ako tridsať subjektov (mimovládne organizácie, aktívni občania, zástupcovia akadémie, vedy a výskumu, zástupcovia analytických jednotiek regionálnych a miestnych samospráv alebo biznisu). Následne sme s každým zapojeným do prieskumu absolvovali stretnutie, kde boli ich podnety a požiadavky na dáta bližšie špecifikované a zapracované. V prieskume sme zozbierali viac ako 200 podnetov na dáta, ktoré by odborná verejnosť chcela, aby boli publikované. Do 31. marca sme všetky podnety a požiadavky spracovali a vytvorili sme nový zoznam najžiadanejších datasetov pre rok 2021. Aj tento rok patrili medzi najžiadanejšie podnety na zverejnenie dát napríklad štatistiky o kriminalite, štatistiky o zdravotnom stave obyvateľstva, údaje o stave a kvalite životného prostredia alebo školské dáta týkajúce sa kvality vzdelávania, výsledkov testovaní či registrov škôl. Tieto podnety sa každoročne opakujú. Požiadavky odbornej verejnosti smerovali aj na zverejňovanie nových dát, ktoré ešte doteraz neboli žiadané v žiadnom z predchádzajúcich prieskumov. Opakovala sa požiadavka, aby údaje boli zverejnené napr. podľa okresov, miest, krajov poprípade s geolokačnými údajmi tam, kde je to možné.