Vláda dala zelenú tretej vlne opatrení proti byrokracii

882 Videní

Vláda SR na svojom poslednom zasadnutí v roku 2019 schválila tretiu vlnu opatrení proti byrokracii, ktorej realizáciu má zabezpečiť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s kľúčovými partnermi spomedzi ústredných orgánov verejnej moci.

Členovia vlády SR jednohlasne a bez pripomienok schválili na zasadnutí 18. decembra 2019 balík nových opatrení proti byrokracii, ktorý odstraňuje osem skupín listinných potvrdení a výpisov, ktoré dnes občania a podnikatelia povinne predkladajú orgánom verejnej moci v rámci úradných konaní. Zo súvisiaceho uznesenia vlády vyplynula úloha pre podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu uviesť a odôvodniť návrh zákona v Národnej rade SR s tým, že sa predpokladá, že zákon bude už schvaľovať nový parlament po voľbách vo februári 2020.

S účinnosťou od 1. novembra 2020 by mali byť občania a podnikatelia odbremenení pri kontakte so štátnymi a verejnými inštitúciami od povinností prikladať prílohy vo forme nasledovných listinných dokumentov:

  1. Kópia rodného listu,
  2. Kópia sobášneho listu,
  3. Kópia úmrtného listu,
  4. Potvrdenia o pobyte,
  5. Kópie dokladov o pridelení IČO,
  6. Potvrdenia, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, v konkurze, v likvidácii a ani nie je na neho vyhlásený konkurz,
  7. Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania,
  8. Výpisy z centrálneho registra hospodárskych zvierat, tzv. registra fariem.

Vzhľadom na rozsiahlosť opatrení, ktoré sa dotknú viac ako päťdesiatich súvisiacich zákonov a vykonávacích predpisov, začne ÚPVII pod gesciou Dátovej kancelárie prvé vecno-technické stretnutia s poskytovateľmi a inými zúčastnenými stranami s cieľom nastavenia implementačného a komunikačného plánu, definovania základných východísk pre vytvorenie nových služieb v rámci riešení OverSi a IS CSRÚ, cez ktoré sa budú sprístupňovať údaje od poskytovateľov ku konzumentom elektronických výpisov a potvrdení.

Súbežne s rozbehom prác na tretej vlne budú pokračovať intenzívne práce na implementácii druhej fázy dokončenia druhej vlny opatrení proti byrokracii, ktoré súvisia s odstránením potvrdení k nemocenským a dôchodkovým dávkam.

Je možné predpokladať, že rok 2020 bude z hľadiska náročnosti a rozsahu prác v oblasti boja proti byrokracii ešte náročnejší ako už uplynulý rok 2019, kde sa podarilo v tejto oblasti dosiahnuť výrazné výsledky. Už začiatkom roka 2019 sa totiž podarilo zrušiť povinnosť predkladať výpisy z registra trestov a následne koncom roka (k 1. septembru a 1. decembru) sa rozšíril zoznam zrušených výpisov a potvrdení o Potvrdenie o návšteve školyVýpisy z registra mimovládnych neziskových organizácií a Potvrdenia o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu a nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení.

Realizáciou naplánovaných opatrení v roku 2020 dôjde k výraznému a citeľnému zjednodušeniu života občanov a podnikateľov pri riešení viacerých životných situácií, ktorými sa napr. umožní kompletné odstránenie povinných listinných príloh v rámci procesu verejného obstarávania a tiež zrušenie rôznych ohlasovaní viažucich sa k zmene osobných údajov, ako sú zmena priezviska a bydliska, napr. pri narodení dieťaťa, žiadostiach o rôzne sociálne dávky, dotácie a iné platby zo štátneho rozpočtu.

Autor: Andrej Hajdúch, Jozef Antoš