Úloha B1

21. júna 2019

Totot je len tes na ulohu

Read more

Úloha B3

21. júna 2019

A opatovne blbnutie s textami a skuskami

Read more

Uloha B2

18. júla 2019

toto je len test a pokracovanie skusky timeline…

Read more

2020
Milí čitatelia, ku koncu sa blíži rok, na aký si takmer nikto z nás nepamätá. Napriek všetkému, čo nás postretlo, sa pracovný život nezastavil, pokračovali sme v rozbehnutých aktivitách a dokonca sme spustili nové projekty. Náš bulletin mal síce v...
Pre zefektívnenie využívania zverejnených datasetov je potrebné zamerať sa aj na analýzu tzv. kľúčových datasetov ministerstiev a ostatných ÚOŠS, ktoré majú byť povinne zverejňované. Jednou z aktivít Dátovej kancelárie v roku 2020 je vytvorenie publikačného minima datasetov otvorených údajov, ktoré...
Vážení dátoví kurátori, v priloženej tabuľke sme pre vás zosumarizovali zoznam všetkých úloh z Uznesení vlády SR, týkajúcich sa otvorených údajov, ktoré je povinné odpočtovať ku 31.12.2020. [embeddoc url="https://datalab.digital/wp-content/uploads/1.xlsx" download="all" viewer="microsoft"] Foto: Pixabay
V nadväznosti na potenciálne rozšírenie základných číselníkov akademických titulov v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa objavilo viacero otázok, ktoré je potrebné vyriešiť. Keďže nám záleží na tom, aby rozšírené číselníky boli čo najkvalitnejšie, najkomplexnejšie a najprehľadnejšie, chceli...
V priloženej tabuľke sme pre vás zosumarizovali zoznam všetkých úloh z Uznesení vlády SR, týkajúcich sa otvorených údajov, ktoré je povinné odpočtovať ku 30.9.2020 (uložené ministrom, vedúcemu Úradu vlády SR, predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu). Foto:...
No image available
Dátovej kancelárii sa v súčinnosti s príslušnými inštitúciami podarilo aktívnym prístupom vyhlásiť ďalšie kľúčové číselníky za základné. Od apríla sa k základným číselníkom radia už aj číselníky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR viažuce sa ku katastru nehnuteľností a číselník...
No image available
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy nadobudne účinnosť 1. mája 2020. Nájdete ju v Zbierke zákonov pod číslom 78/2020. Predmetná vyhláška nahradí výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014...
No image available
Aktuálne merania kvality dát priniesli viacero dôležitých zistení. Odhalili početnosť a závažnosť chybných záznamov, ich vzťah s legislatívou, históriou vývoja informačných systémov či procesmi v orgánoch verejnej moci. Meranie ukázalo, ktoré záznamy sa musia prečistiť, opraviť, ktorým sa treba venovať ďalej. Táto mravčia...
No image available
Nový zákon o údajoch je ďalším krokom k efektívnemu fungovaniu verejnej správy. Obsahuje nové ustanovenia týkajúce sa rozširovania a aktualizácie referenčných registrov, spôsobov opravy chybných údajov a iné inštitúty, ktoré majú odstraňovať nedostaky v registroch a evidenciách, zvyšovať ich kvalitu a spoľahlivosť a znižovať administratívnu záťaž pre...
No image available
Transformácia Slovenska na efektívny dátový štát vyžaduje nájsť východisko z neraz protichodných požiadaviek, akými sú napríklad zverejňovanie a využívanie maximálneho množstva údajov verejnej správy na jednej strane a ochrana osobných údajov na strane druhej. Táto ale aj ďalšie otázky si vyžadujú...