Úloha B1

21. júna 2019

Totot je len tes na ulohu

Read more

Úloha B3

21. júna 2019

A opatovne blbnutie s textami a skuskami

Read more

Uloha B2

18. júla 2019

toto je len test a pokracovanie skusky timeline…

Read more

2020
V priloženej tabuľke sme pre vás zosumarizovali zoznam všetkých úloh z Uznesení vlády SR, týkajúcich sa otvorených údajov, ktoré je povinné odpočtovať ku 30.9.2020 (uložené ministrom, vedúcemu Úradu vlády SR, predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy a správcom ďalších kapitol štátneho rozpočtu).
Dátovej kancelárii sa v súčinnosti s príslušnými inštitúciami podarilo aktívnym prístupom vyhlásiť ďalšie kľúčové číselníky za základné. Od apríla sa k základným číselníkom radia už aj číselníky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR viažuce sa ku katastru nehnuteľností a číselník...
Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy nadobudne účinnosť 1. mája 2020. Nájdete ju v Zbierke zákonov pod číslom 78/2020. Predmetná vyhláška nahradí výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014...
Aktuálne merania kvality dát priniesli viacero dôležitých zistení. Odhalili početnosť a závažnosť chybných záznamov, ich vzťah s legislatívou, históriou vývoja informačných systémov či procesmi v orgánoch verejnej moci. Meranie ukázalo, ktoré záznamy sa musia prečistiť, opraviť, ktorým sa treba venovať ďalej. Táto mravčia...
Nový zákon o údajoch je ďalším krokom k efektívnemu fungovaniu verejnej správy. Obsahuje nové ustanovenia týkajúce sa rozširovania a aktualizácie referenčných registrov, spôsobov opravy chybných údajov a iné inštitúty, ktoré majú odstraňovať nedostaky v registroch a evidenciách, zvyšovať ich kvalitu a spoľahlivosť a znižovať administratívnu záťaž pre...
Transformácia Slovenska na efektívny dátový štát vyžaduje nájsť východisko z neraz protichodných požiadaviek, akými sú napríklad zverejňovanie a využívanie maximálneho množstva údajov verejnej správy na jednej strane a ochrana osobných údajov na strane druhej. Táto ale aj ďalšie otázky si vyžadujú...
Dátová kancelária pripravuje podklady pre Príručku, ktorá bude neodmysliteľnou súčasťou služby moje údaje. Príručka má riešiť najmä technickú pripravenosť a informačné systémy inštitúcií, ktoré spracúvajú veľké množstvo osobných údajov. V predchádzajúcich číslach newsletteru dátovej kancelárie sme postupne predstavili službu moje údaje, oboznámili...
Štatutári občianskych združení, neziskových organizácií i nadácií už tento rok nemuseli pri registrácii na možnosť poberať 2% dane z príjmu, predkladať papierové potvrdenia o nedoplatkoch na zdravotnom a sociálnom poistení. Možnosť nepredkladať notárom potvrdenie o nedoplatku na zdravotnom poistení využilo počas prvých dvoch týždňov 1...
Vláda SR na svojom poslednom zasadnutí v roku 2019 schválila tretiu vlnu opatrení proti byrokracii, ktorej realizáciu má zabezpečiť Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s kľúčovými partnermi spomedzi ústredných orgánov verejnej moci. Členovia vlády SR jednohlasne a bez pripomienok...
2019
Čo prinesie nový zákon o údajoch? 21. storočie nám prináša nové technológie a inovácie, ktoré dynamicky menia Európu ale aj Svet, dotknú sa takmer každej oblasti života a preto je potrebné udržať tempo najvyspelejších krajín v oblasti digitalizácie podobne ako je tomu vo Francúzsku...