Uznesenie vlády SR č. 346 z 24. júla 2017
Poradie úlohyB18
Znenie úlohy Vytvoriť dátový inventár a vytvoriť katalóg otvorených údajov podľa metodiky
ZodpovedníÚPVII, ministri, predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy, správcovia ďalších kapitol štátneho rozpočtu
Spolupracujúci subjektÚV SR
Termín do 30. júna 2018
Odklad termínu plnenia úlohy do 30. júna 2019
Inštrukcia k plneniu úlohy·         Dátový inventár: obsahuje prehľad o údajoch, ktoré inštitúcia spravuje a ktoré spravujú jej podriadené organizácie (toto zahŕňa všetky údaje, vrátane tých, ktoré z legislatívnych dôvodov nesmú byť zverejnené ako otvorené údaje), viď. tab: Inventar_otvorenych_udajov.ods.
Vyplňte všetky údaje, ktoré je možné vyplniť.
Do polí, ktoré neviete vyplniť, doplňte čiarku „-„ .
Dátový inventár má formu metaúdajov k jednotlivým datasetom.
Pri údajoch, ktoré sú uvedené v dátovom inventári, ale nebudú zverejnené, vypíšte polia:
·         názov
·         popis (vysvetlenie, aké údaje dataset obsahuje)
·         téma datasetu (kategória podľa EDP)
·         geografická príslušnosť datasetu (Slovensko, kraj, okres, obec – podľa NUTS)
·         právne informácie  (dôvod nezverejnenia)
·         typ datasetu  (formát, v ktorom sú dáta uložené: napr. xls, csv, RDF, PDF, prípadne listinná forma)
Vytvorený Dátový inventár môžete zverejniť na portáli data.gov.sk alebo zaslať na e-mailovú adresu: opendata@vicepremier.gov.sk
Ak má inštitúcia údaje, ktoré nie je možné zverejniť a nie je možné zverejniť ani informáciu, že dané údaje inštitúcia má, v tom prípade sa v dátovom inventári vôbec neuvádzajú.
Poznámka: ak bola precízne urobená úloha B5 uznesenia vlády SR č. 104/2017 k AP OGP a zverejnený tzv. nultý zoznam datasetov obsahuje aj horeuvedené údaje, tak máte splnenú aj túto úlohu.
·         Katalóg otvorených údajov: následne vytvoríte jednoducho - z dátového inventáru si každá organizácia odstráni údaje, ktoré sú utajované a svoje poznámky.
* vysvetlenie niektorých pojmov:
 “právne informácie”: Právne informácie o datasete, t.j. ktoré právne predpisy súvisia s datasetom, aké licencie sa viažu k údajom, či existujú špecifické právne dôvody proti zverejneniu (osobné údaje a pod.).
“organizačné informácie”: Organizačné informácie, t.j. kto je zodpovedný za dataset, účel vzniku datasetu, spôsob ako je dataset udržiavaný, aby bol stále aktuálny, informácie o frekvencii zmien.
 “posúdenie hodnoty”: Posúdenie hodnoty, t.j. či má dataset vysokú alebo nízku prioritu, či existujú dôkazy o verejnom záujme o dataset, či existujú dôkazy o záujme iných inštitúcií verejnej správy, či existujú dôkazy o záujme medzinárodných orgánov alebo medzinárodných organizácií, či existujú dôkazy o obchodnej hodnote datasetu.
“technické informácie”: Technické informácie, t.j. v akej forme sú údaje uchovávané, aké má príslušné programové vybavenie, funkcionalitu, či umožňuje publikovanie otvorených údajov, napríklad, či má funkciu exportu do XLS a následný export z XLS do CSV, či existujú špecifické prekážky.
 “štrukturálne informácie”: Štrukturálne informácie, t.j. úplný popis všetkých dátových prvkov, vecný opis typu údaja, napríklad v tvare "meno" alebo "adresa", referenciu na externú definíciu pre údaj typu identifikátor a ak existujú, tak ohraničenia pre hodnotu typu údaja.
 “zverejnenie”: Kedy organizácia plánuje dataset zverejniť, resp. ak zverejnenie nie je možné, na základe akého zákona zverejnenie nie je možné. Ak je dataset zverejnený, uvedie sa URL na data.gov.sk.
“organizácia”: Identifikácie organizácie zodpovednej za dataset (dôležité v prípade konsolidovania údajov; keď zodpovedná organizácia uvádza v dátovom inventári aj údaje podriadenej organizácie, uvedie jej názov, v opačnom prípade uvedie svoj názov).
Znenie novely účinné od 1. júla 2018:

Metaúdaje katalógu, datasetu a dokumentu obsahujúceho dataset s otvorenými údajmi

Ďalšie informácie nájdete v Dodatku č. 1 k Metodickému pokynu k výnosu Ministerstva financií SR zo 4. marca 2014  č. 55/2014 173 Z. z. o štandardoch ISVS  v znení opatrenia Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 11/2018 z 12. marca 2018 na adrese: TU (od č. strany 7)