Od 1.9.2018 vstúpil do účinnosti zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tzv. „zákon proti byrokracii“). Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona sú orgány verejnej moci pri svojej úradnej činnosti povinné a oprávnené získavať a používať údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a vyhotovovať si z nich výpisy a tieto údaje a výpisy si v nevyhnutnom rozsahu navzájom bezodplatne poskytovať.


 

Orgány verejnej moci, ktoré nie sú integrované na služby IS CSRÚ môžu na vyššie uvedený účel využívať portál OverSi, ktorý tvorí nadstavbu IS CSRÚ. V súčasnosti si majú úradníci povinnosť prostredníctvom týchto systémov overovať údaje a výpisy z:

  • Obchodného a Živnostenského registra
  • Registra trestov
  • Katastra nehnuteľností vo forme Listu vlastníctva a kópie Katastrálnej mapy
V najbližšom období budú mať úradníci povinnosť prostredníctvom uvedených systémov získavať údaje o:
  • Potvrdeniach o Návšteve školy
  • Nedoplatkoch na daniach
  • Nedoplatkoch na zdravotnom poistení
  • Nedoplatkoch na sociálnom poistení
  • Sociálnych dávkach
  • Výpisoch z registrov mimovládnych organizácií

 

Stopbyrokracii.sk
Stopbyrokracii.sk

pre viac informácii navštívte stránku stopbyrokrcii.sk