Dôvod zavedenia referenčných registrov

Cieľom zavedenia referenčných registrov je umožniť automatizované zdieľanie a využívanie údajov medzi informačnými systémami verejnej správy a ich poskytovanie pre výkon verejnej moci  elektronicky. Prostredníctvom referenčných údajov je zabezpečené, aby fyzické a právnické osoby nemuseli predkladať pre účely úradných konaní informácie, ktoré sú už vedené v referenčných registroch (princíp „jedenkrát a dosť“).

Pre vyhlásenie údajov registra za referenčné je rozhodujúce, či je daný údaj vo  vzťahu k subjektu evidencie jedinečný, t.j. či sa tento údaj nespravuje v inom referenčnom registri alebo v iných registroch orgánov verejnej moci. Vznik, zmena alebo zánik údajov, ktoré sú referenčné znamená pre tých, ktorí daný údaj použijú pri výkone úradnej činnosti, povinnosť stotožnenia údajov vo svojich systémoch voči referenčným údajom, pretože k týmto údajom sa viaže domnienka správnosti (údaj je právne záväzný).

Vyhlásené referenčné údaje, základné číselníky a Plán na rok 2019 

Prvé referenčné údaje boli vyhlásené v priebehu rokov 2015 a 2016 a to Register daňových subjektov a Informačný systém služieb zamestnanosti. Kľúčovou udalosťou bolo vyhlásenie referenčných údajov z Registra právnických osôb, vďaka ktorému je možné stotožňovať údaje o právnických osobách. V roku 2016 boli vyhlásené referenčné údaje z Registra fyzických osôb. Úplný zoznam vyhlásených referenčných údajov a základných číselníkov vrátane súvisiacich postupov je k dispozícii - viď. odkaz nižšie.

Dopyt po vyhlasovaní referenčných údajov je veľký preto sa v súčasnom období pripravuje vyhlasovanie ďalších referenčných registrovv zmysle plánu, ktorý spravuje Dátová kancelária Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR. Plán vyhlásenia referenčných údajov na rok 2019 je k dispozícii viď. odkaz nižšie.

Vzťah referenčných údajov voči Centrálnemu modelu údajov a IS CSRÚ

Každý referenčný register musí povinne poskytovať referencovateľné URI identifikátory pre entity, ktoré sú v Centrálnom modeli údajov verejnej správy spravovanom v MetaIS. Jednotnéreferencovateľné identifikátori - URI sú používané na identifikáciu a popis centrálnych dátových prvkov v štáte a ich mapovanie na medzinárodné štandardy prostredníctvom tzv. ontológií. Bližšie informácie k Centrálnemu modelu údajov nájdete v záložke nižšie.