Prečo sa vytvárajú referenčné registre?

Cieľom zavedenia referenčných registrov je umožniť zdieľanie a využívanie údajov medzi informačnými systémami orgánov verejnej moci a ich poskytovanie pre výkon verejnej moci  elektronicky. Prostredníctvom referenčných údajov bude zabezpečené aby fyzické a právnické osoby nemuseli predkladať pre účely konania informácie, ktoré sú už vedené v referenčných registroch (princíp „jedenkrát a dosť“). Ak orgány verejnej moci pre výkon verejnej moci potrebujú údaje o subjektoch evidencie, ktoré sú referenčnými údajmi, potom ich musia získavať z referenčných registrov.

Pre zápis údajov z registra do zoznamu referenčných registrov je rozhodujúce, či je údaj objektu evidencie vo  vzťahu k subjektu evidencie jedinečný, t.j. či sa tento údaj nespravuje v inom referenčnom registri alebo v iných registroch orgánov verejnej moci. Súčasne musí Úrad podpredsedu vlády posúdiť či v registri, v ktorom sú tieto údaje vedené sú tieto údaje evidované pri ich vzniku, zmene alebo zániku a súčasne či s touto evidenciou sú spojené právne účinky k tretím osobám.

Ako to celé prebieha?

Referencovanie sa vykoná automatizovaným a jednotným spôsobom, tzn. informačný systém referenčného registra musí poskytovať aplikačné služby, ktoré umožnia automatizovaný spôsob poskytovania referenčných údajov a súčasne informačný systém orgánu verejnej moci, ktorý pre svoje agendy využíva tieto údaje, musí tieto údaje získať zákonným spôsobom prostredníctvom elektronických služieb modulu procesnej integrácie a integrácie údajov, v rámci časti informačný systém Centrálna správa referenčných údajov (IS CSRÚ).

Pri výkone verejnej moci môže zistiť orgán verejnej moci referencujúci sa na referenčné údaje nesúlad medzi údajmi z referenčného registra a skutočnosťou, ktorý vznikol z ľubovoľného dôvodu. Ak orgán verejnej moci pri svojej činnosti zistí takýto nesúlad, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi referenčného registra. Tento je následne povinný zabezpečiť ich opravu.

Prevádzka referenčného registra

Správca referenčného registra je povinný zabezpečiť správu a prevádzku registra, bezpečnosť a ochranu údajov referenčného registra pred neoprávneným prístupom k spracovávaným a uchovávaným údajom a pred ich zneužitím a pred ich stratou, dostupnosť registra a poskytovanie jeho funkcií a sprístupnenie údajov orgánom verejnej moci a iným osobám, oprávneným podľa osobitných predpisov, vedenie záznamov o udalostiach súvisiacich s prevádzkou registra a to najmä o bezpečnostných incidentoch, o prístupoch do informačného systému, zmenách nastavení oprávnenia a zmenách referenčných údajov, dostupnosť hodnôt referenčných údajov objektu evidencie ostatným informačným systémom verejnej správy bezodkladne po ich zápise alebo zmene a bezodkladne po výmaze zabezpečí dostupnosť informácie o výmaze hodnoty údaja objektu evidencie.

Registrátor referenčného registra, zabezpečuje úkony spojené so vznikom, zmenou a zánikom údajov v referenčnom registri. Zodpovedá za to, že hodnoty referenčných údajov sú úplné a zodpovedajú skutočnosti. Ak registrátor vykonáva zápis, zmenu alebo výmaz údajov v registri na základe podnetu inej oprávnenej osoby, tak za správnosť a úplnosť údajov zodpovedá registrátor v takom rozsahu v akom je podľa osobitného predpisu povinný skúmať ich úplnosť a to, či zodpovedajú skutočnosti.

Ďalšie činnosti Dátovej kancelárie a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Úrad podpredsedu vlády spravuje centrálny metainformačný systém verejnej správy (MetaIS), ktorý podporuje spracovanie návrhov, pripomienkovanie a publikovanie referenčných údajov vo väzbe na referenčné registre. Postup spracovania návrhu v MetaIS je popísaný v Príručke používateľa MetaIS na adrese https://metais.finance.gov.sk.

Na zabezpečenie synchronizácie údajov pri referencovaní a jednotného spôsobu poskytovania údajov z referenčných registrov a základných číselníkov je určený Modul procesnej integrácie a integrácie údajov, ktorého služby sú v prevádzke odo dňa 1.11.2015 v rámci IS CSRÚ.

Súčasťou služieb vyššie uvedeného modulu sú tiež funkcionality pre podporu riadenia kvality údajov, ktorú na centrálnej úrovni koordinuje Úrad podpredsedu vlády prostredníctvom oddelenia dátovej kancelárie a tiež Hlavného dátového kurátora pre otvorené údaje verejnej správy Slovenskej republiky.[1]

 

 

 

[1] Hlavný dátový kurátor vymenovaný na základe úlohy B.17. uznesenia vlády SR č. 346 z 24. júla 2017 k návrhu Stratégie a akčnému plánu sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy.