Plán vyhlasovania referenčných údajov, vytvára, aktualizuje a zverejňuje Dátová kancelária Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR. Referenčný údaj zaradí do plánu Dátová kancelária na základe prijatého podnetu. Podnet môže podať správca údaju, inštitúcia, ktorá daný údaj využíva alebo Dátová kancelária.
Kandidátom na referenčný údaj je taký údaj, ktorý potrebuje iný orgán pre výkon svojich kompetencií než len ten, ktorý ho vytvára a používa v rámci vlastných kompetencií. Pri stanovovaní kandidátov na referenčný údaj je tiež potrebné vyhodnotiť charakter údaju z pohľadu toho, či je to údaj popisujúci stav subjektu evidencie k danému dátumu a má k tomuto dátumu jednoznačnú hodnotu alebo interpretáciu. Navrhované údaje by mali byť tiež vedené v formálne zadefinovanej štruktúre a je možné ich poskytnúť pre referencovanie. Taktiež je potrebné, aby správca registra preukázal schopnosť po technickej aj formálnej stránke poskytovať potenciálne referenčné údaje prostredníctvom centrálneho Modulu procesnej integrácie a integrácie údajov (MPIaIU).

Realizácia schváleného Plánu vyhlasovania referenčných údajov

Na stiahnutie: Plán vyhlasovania referenčných údajov